Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Yalancıların "gerçeklik yoktur" şeklindeki felsefesine karşı yönelen Lenin'in "Materyalizm ve empriokritizm" adlı eserinin güncel anlımı üzerine:

tr-bul-2006-03

Yalancıların "gerçeklik yoktur" şeklindeki felsefesine karşı yönelen Lenin'in "Materyalizm ve empriokritizm" adlı eserinin güncel anlımı üzerine:

Yalancıların “gerçeklik yoktur” şeklindeki felsefesine karşı yönelen Lenin’in “Materyalizm ve empriokritizm” adlı eserinin güncel anlımı üzerine:
inanmak yerine Bilmek “Lenin’in en zor incelebilen eserlerinden biri ‘Materyalizm ve empriokritizm’ 1909′da ya yınlandı. Yazı bugün kimsenin tanımadığı o dönemdeki bazı Alman ve Rus filozoflarına ve Bolşevik parti içinde ortaya çıkan ‘dinci Mark sistlere’ karşı yönelirken aynı zamanda, koyu çarlık diktatörlüğü altında ortaya çıkan oportü nizme ve revizyonizme karşı özünde bir savaş ilanı içermekteydi. Mesleği bilim adamlığı olan bazı Burjuva ideologları, gerçek bilime kar şı, bilimsel komünizme karşı savaşmak için bir araya gelmişlerdi. Bu çaba neticesiz kalmadı.
Kullandıkları temel numara şuydu: Alman-Prus ya devletçiliğinin filozofu Kant’a dayanarak, ‘eleştirici’ olma kisvesi altında, bilimi, bilimsel gerçekleri, objektif gerçeği, objektif yasaları ve böylelikle planlı siyasi mücadeleyi tümden reddetmekti. ” İlkin bildiri, Lenin’in yazısında mahkum ettiği üç gerici spekülasyonla ilgilenmektedir:
Birinci spekülasyon: “Her şey tam olarak ispatlanmadığı” için, gerçeği inkar etmek “…Bu strateji örneğin, Auschwitz-Birkenau’da katledilen Yahudilerin sayısı tam olarak olma ması olgusundan yola çıkarak, ya şimdiye değin incelenen sabit sayıları inkar etmek yada doğ rudan kitlesel soykırımı inkar etmek için kulla nılmaktadır. ” İkinci gerici spekülasyon: “Kendin yaşamadığın” tüm gerçeği inkar etmek.
“Bunun arkasında durun maksat, tek-tek kişile rin somut tecrübesinden bağımsız olarak, nesil den nesile verilen, tarihsel bir gerçeğin mevcut olduğu gerçeğini inkar etme çabası bulunmak tadır. Bu basit empriokiritzm ve pragmatizm, ta ki Nazi dönemindeki soykırımını inkar etme örneğinde olduğu gibi büyük bir etkisi bulun maktadır.” Üçüncü gerici spekülasyon: “Bilime zaten güven imkansız” olduğu için gerçeği tamamen inkar etmek.
Olguların durumu hakkında sürdürülen bilimsel tartışma, bilimsel sonuçları bir bütün olarak inkar etmek için kullanılmaktadır.
“Yüksel ücret alan burjuva profesörlere ve on ların giderek rüşvet sistemine bağlanması ger çeğine dikkat çekilerek, bu kişilerin tezlerin somut ve ikna edici bir şekilde çürütüleceği yerine, bilimsel bulgulara genel olarak saldı rılmaktadır.” Anti komünist “sonuçlar” elde etme söz konusu olduğu zaman bu bilime körce inanma biçiminde de karşımıza çıkmaktadır.
“Gerçektende teorik, siyasi ve de örgütsel alan daki temel sorunla karşı karşıyayız: İnanmak ya da Bilmek.” Lenin bu kitabı neden yazdı?
Rusyada 1905 devrimin yenilmesinin ardında, devrimci hareketin içinde giderek yılgınlık ve umutsuzluk ortaya çıkmaya başladı.
“Marksistlerin başarısızlığı üzerine ahkam kes-(…)

Comments are closed.