Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Wat laat de militante massaie strijd in Ecuador zíen Inleiding:

nl-bul-2000-01

Wat laat de militante massaie strijd in Ecuador zíen Inleiding:

Wat laat de militante massaie strijd in Ecuador zíen Inleiding:
“Verscheidene weken voerden de arbeidsters en arbeiders, boerinnen en boeren samen met studentes en Studenten van Ecuador massaie, zeer moedige en ten dele militante protest-, stakings-, en verzetsacties tegen net regime in Ecuador. Op 21 januari lukte het zelfs in de hoofdstad Quito onaanks uitzonderingstoestand en militaire afgrendeling een paar uur net par lementsgebouw en ket regeringspaleis te bezet ten, Intussen hebben de strìjdsters en strijders zieh teruggetrokken om te beraadslagen, erva ringen te evalueren en krackt te verzamelen.
In Ecuador, dût tonen de resultaten van de laatste weken, verbind zieh de strijd van de indìgene en afro-ecuadoriaanse bevolking te gen nationale onderdrukkìng en discrìmìnatie met de anti-imperialistische strijd tegen de on derdrukkìng en uìtbuitìng door de imperialisti sche landen, daarvooral tegenhet US-imperia lisme, en de sociale klassenstrijd van de arbe iders en boeren tegen de van het impérialisme afhankelijke inheemse reactie. De massaie strijd in Ecuador toont opnieuw, dai de Imperialisten slechts scfujnbaar alles in de greep hebben, dut het onder deze façade steeds weer gist, omdat ket imperialistische systeem zijn eigen tegen strijdigheden niet zelf kan optossen, Ze tonen aan, dot de verdoemden deraarde zieh op grond van de toenemende uitbuiting en onderdrukkìng steeds weer in machtige strijd tot de vernieti ging van het misdadige imperialistische wereld systeem zuiten verheffen, ”
• De strijd van arbeiders en boeren in Ecuador – Ben Stimulans mor de revotutionaire arbeiders en boeren in de heia wereldi In een kader van 2 bladzijden worden in aansluiting enige bijzonderheden van de militante mossale strijd beschreven. Verderbetekent het tot de imperialistische hoge hereri van de heersende Jdasse in Ecuador; ,…….de ” elite “- dat betekent in Ecuador niet alteen de grootgrondbezitters en de comprado renbourgeoisìe, maarvooralookdeopperheer schappij van de imperialisten. Op het ogenbtik dominant als imperialistische uitbuiter en on derdrukker is hier zeker het US-imperialisme …..maar zeker ook zal het Duitse impérialisme de getegenheid te baat nemen, zieh als het ” be tere ” alternatief te verkopen, om daar in riva liteli met het US-imperialisme en de overige imperialistische machten zijn invloed te verster ken,”
• Lering trekken uît de strijd in Ecuador.
“De strijd van de arbeiders en boeren in Ecuador heeft duidetijk gemaàkt, dat de vraag van de Staatsmacht en zijn neerscbappij-instru menten, vooral het leger, de centrale vraag van iedere zegevierende revolutie is…… om de macktsvraag te steilen, moet ket totale reactio naire Staatsapparat (het reactionaire leger, politic, het regeringsapparaat, de gerechten en parlementen) verslagen en doornieuwe revolu tionäre Organen van de dictatuur van de arbe idsters en arbeiders in Staden land in verbond met de uitgebuite enwerkendemassavervangen worden, die vooral tot het onderdrukken van de voormalige uitbuiters en ter afweer van impe rialistische intervenues moet dienen.
De strijd in Ecuador heeft ook met alle scher pzinnigheid de noodzakelijkheid van een wer kelijk revolutionäre, op het wetenschappeUjk communisme, op de leer van Marx, Engels,(…)

Comments are closed.