Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

Alman militarizmine karşı vurdum duymazlığa hayır!

Hanover’deki antifaşistlerin yapmış olduğu gibi, Federal Orduya karşı yürütülen eylemlerin neden büyük öneme sahip olduğuna hakkında

Alman militarizmine karşı vurdum duymazlığa hayır!

„Her emperyalist ordu da olduğu gibi, Federal Ordu (Bundeswehr) da kendi nüfusu içinde belli bir dayanağa ve desteğe muhtaçtır. Burjuva medyasının da desteğini alarak, Alman emperyalizmi ve militaristleri, devasa bir propaganda mekanizmasını harekete geçirerek, adım adım  yürütülen askeri olarak etkinlik alanlarını genişletme hedeflerini dinamik etkin olarak hazırlama ve uygulamayı ve Almanyadaki nüfusu, önemli bir direnişle karşılaşmaksızın, değişik bayrakların altında hayata geçirilen giderek daha açık ve kapsamlı savaşlara hazırlamayı başardılar.
Bunun ötesinde, Alman emperyalistleri, başkalarını  özellikle de ABD emperyalistlerini hedef göstererek, kendilerini ‘barış seven’ ve ‘insancıl’ olarak lanse ederek, kendi savaş hareketlerini ve caniliklerini hasır altı etmeyi başardılar.
Bu nedenlerden dolayı, Ağustos 2008’de Hanover de, Bundeswehr’in 1. Topçu birliğine karşı yürütülen „sommerbiwak“ adın altında düzenlen eylemler gibi doğrudan Bundeswehr’e ve onun savaş hareketlerine ve giderek militaristleşmesine karşı yürütülen aksiyonlar çok büyük bir öneme sahiptir. Ne yazık ki bu tür eylemler ilerici ve demokratik hareket tarafından genelinde küçümsenmektedir. Bahsettiğimiz eylemde, toplumun ve tüm sosyal yaşamın giderek militaristleşmesi, Federal ordunun ‘iç düşmana’ karşı bir çok defa planlanan ve uygulanan eylemleri ve de diğer ülkelerde, ‘hümanist’ kisvesi altında yürütülen Federal Ordunun askeri eylemleri tekrar tekrar teşhir edildi…“
„Hümanist yardım“ ve açık savaş propagandası „Alman emperyalizmi, özellikle de 1990 da DDR’in ilhakından sonra, kendi savaş eylemlerini ve işgallerini daha kolay hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve genişletmeyi başarabildi. Alman emperyalistlerin, ilkin ‘insani yardımlaşma’ yada ‘nazi faşizminden çıkarttığımız dersler’ bahanesi ileri sürerek kendi savaş eylemlerini haklı çıkartmayı adım adım başardılar. Örneğin 1999’daki Yugoslavya savaşında olduğu gibi.
‘İnsanı yardım gerekçesi’ bugünlerde o kadar büyük bir rol oynamasa dahi, bu gerekçe hala kullanılmaktadır. Ama ileri sürülen diğer ‘gerekçeler’ giderek daha büyük rol oynamaktadır bugünkü propagandada. Güya Federal Ordu, işgal edilen ülkelerde, teknik destek veren bir kurum gibi, yapısal kalkınmayla ilgilenen, su arındırma, kanalisazyon gibi görevleri yerine getirmekle meşgulmuş. İddia bu. Okullar inşa ederek ve öğretmenler eğitirek, Alman emperyalizmi aynı zamanda kendisini, batılı kültürün taşıyıcısı olarak göstermektedir.
Örneğin Kongo’daki harekatta, Bundeswehr’in, ‘uygar demokrasinin’ inşasına yardım için ve seçimlerin
kontrolü için orda olduğu iddia edildi…
Bu bağlamda, Bundeswehr’in işgal ettiği yerlerde, polis ve diğer idari kurumların yeniden inşasında
aktif rol olması, örneğin Afganistan’da olduğu gibi, büyük bir önem taşımaktadır…

„Her emperyalist ordu da olduğu gibi, FederalOrdu (Bundeswehr) da kendi nüfusu içinde bellibir dayanağa ve desteğe muhtaçtır. Burjuvamedyasının da desteğini alarak, Alman emperyalizmive militaristleri, devasa bir propagandamekanizmasını harekete geçirerek, adım adımyürütülen askeri olarak etkinlik alanlarını genişletmehedeflerini dinamik etkin olarak hazırlamave uygulamayı ve Almanyadaki nüfusu, önemlibir direnişle karşılaşmaksızın, değişik bayraklarınaltında hayata geçirilen giderek daha açıkve kapsamlı savaşlara hazırlamayı başardılar.Bunun ötesinde, Alman emperyalistleri, başkalarınıözellikle de ABD emperyalistlerini hedefgöstererek, kendilerini ‘barış seven’ ve ‘insancıl’olarak lanse ederek, kendi savaş hareketlerini vecaniliklerini hasır altı etmeyi başardılar.Bu nedenlerden dolayı, Ağustos 2008’de Hanoverde, Bundeswehr’in 1. Topçu birliğine karşıyürütülen „sommerbiwak“ adın altında düzenleneylemler gibi doğrudan Bundeswehr’e veonun savaş hareketlerine ve giderek militaristleşmesinekarşı yürütülen aksiyonlar çok büyükbir öneme sahiptir. Ne yazık ki bu tür eylemlerilerici ve demokratik hareket tarafından genelindeküçümsenmektedir. Bahsettiğimiz eylemde,toplumun ve tüm sosyal yaşamın giderek militaristleşmesi,Federal ordunun ‘iç düşmana’ karşıbir çok defa planlanan ve uygulanan eylemlerive de diğer ülkelerde, ‘hümanist’ kisvesi altındayürütülen Federal Ordunun askeri eylemleri tekrartekrar teşhir edildi…“„Hümanist yardım“ ve açıksavaş propagandası„Alman emperyalizmi, özellikle de 1990 daDDR’in ilhakından sonra, kendi savaş eylemlerinive işgallerini daha kolay hazırlamayı, hayatageçirmeyi ve genişletmeyi başarabildi.Alman emperyalistlerin, ilkin ‘insani yardımlaşma’yada ‘nazi faşizminden çıkarttığımız dersler’bahanesi ileri sürerek kendi savaş eylemlerinihaklı çıkartmayı adım adım başardılar. Örneğin1999’daki Yugoslavya savaşında olduğu gibi.‘İnsanı yardım gerekçesi’ bugünlerde o kadarbüyük bir rol oynamasa dahi, bu gerekçe halakullanılmaktadır. Ama ileri sürülen diğer ‘gerekçeler’giderek daha büyük rol oynamaktadır bugünküpropagandada.Güya Federal Ordu, işgal edilen ülkelerde, teknikdestek veren bir kurum gibi, yapısal kalkınmaylailgilenen, su arındırma, kanalisazyon gibigörevleri yerine getirmekle meşgulmuş. İddiabu. Okullar inşa ederek ve öğretmenler eğitirek,Alman emperyalizmi aynı zamanda kendisini,batılı kültürün taşıyıcısı olarak göstermektedir.Örneğin Kongo’daki harekatta, Bundeswehr’in,‘uygar demokrasinin’ inşasına yardım için ve seçimlerinkontrolü için orda olduğu iddia edildi…Bu bağlamda, Bundeswehr’in işgal ettiği yerlerde,polis ve diğer idari kurumların yeniden inşasındaaktif rol olması, örneğin Afganistan’da olduğugibi, büyük bir önem taşımaktadır…

****

Yunanistan’da Alman emperyalizmi

Comments are closed.