Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Rusya'da muzaffer sosyalist ekim devrimin 90. Yıldönümü:

Proletaryanın burjuvaziye karşı muzaffer devrimi!

Rusya'da muzaffer sosyalist ekim devrimin 90. Yıldönümü:

Rusya’da muzaffer sosyalist ekim devrimin 90. Yıldönümü:
Proletaryanın burjuvaziye karşı muzaffer devrimi!
“Rusya’da 24 Ekim 1917 başlayan ve ‘on gün içinde dünyayı sarsan’ sosyalist ekim devrimi, hiç kuşku yok ki, seneler öncesi hazırlanmıştı. Bu ayaklanma uzun vadeli sosyalist devrimin yolunda bir ilk adımı teşkil etmesine rağmen, Ekim devrimi göstermiş tir ki, 3 milyonluk bir proleterya ve 100 milyona va ran emekçi köylü kitlesi bulunan Rusya gibi bir ül kede, muzaffer bir silahlı ayaklanmanın gerçekten başarılı olabilmişti. Bu yüzden ‘dünyayı sarsan bu on günün arkasında duran somut koşulları ve bu ayaklanmanın programı, stratejisi ve taktikleri ana lize etmek büyük bir öneme sahiptir” 1. Ekim ayaklanmasının hazırlığı I:
Bildirinin “1917 Şubat devriminden 1917 Ağustos dönemi” başlıklı bölümünde, ilkin Çarlığın silahlı ayaklanma ile bir bütün olarak olmasa da nasıl kısmen parçalandığı yada etkisiz hale getirildiğini ve emperyalistlerin birinci dünya savaşındaki katliamlarının bunda ne gibi bir rol oynadığını ortaya konulmaktadır. Şubat devrimi, İşçi ve Köylü Sovyetlerini meydana getirdi.
Bu kurumda ilkin burjuva Menşevikler ve Sosyaldevrimciler, devrimci Bolşeviklerin karşında çoğunluktaydılar. Aynı esnada karşı devrimci burjuvazi, ünlü “geçici hükümeti” oluşturmuştu. Bu “ikili iktidar” olarak anılan sürecin başlangıcını teşkil ediyordu.
Bu dönemde (Nisan 1917′den sonra) Bolşevik Parti, proleter devrime doğru hedef belirlemişti. Bu bağlamda şu ana hedefler ağırlıklıydı:
“Burjuvazinin yıkılması, burjuva devlet aygıtının silah zoruyla parçalanması ve Sovyetler tipinde proleterya diktatörlüğünün kurulması, büyük iş letmelerin ve bankaların mülksüzleştirilmesi, tüm ülkede adım-adım sosyalizmin inşası. Ayrıca Şubat devriminde başlatılan burjuva devrimin demok ratik devrimin görevleri (örneğin, toprak ağlarının mülksüzleştirilmesi, toprak mülkiyetinin kamulaş tırılması, ulusal baskının ortadan kaldırılması) ta mamlanmak zorundaydı. Ayrıca emperyalist sa vaşın durdurulması görevi, özellikle de ittifak güç lerin kazanılması için belirleyici bir demokratik ta lepti. ” 1917 Mayısında Menşevikler ve Sosyal-devrimciler karşı devrimci burjuvazinin saflarına geçtiler…
Bolşevik parti, sömürülen kitlelerle omuz omuza, emperyalist savaşa karşı, emperyalist savaşın bir iş savaşa dönüşmesi ve ‘kendi’ egemen sınıflarının yı kılması için mücadele etmekteydi. Bolşevikler söy lemlerini demokratik mücadelelerin içine taşıdılar ve bunları birleşik bir devrimci mücadele çevresin de toparlamayı başardılar. İş sınıfını sosyalist dev rim ve sosyalist hedefler için mobilize ettiler ve tüm bu demokratik ve sosyalist hedeflerin ancak burju vazinin silahlı ayaklanma ile yıkılması ile gerçekle şebileceğini ortaya koydular.” 1917 Temmuzunda “ikili iktidar” sona erdi.
2. Ekim ayaklanmasının hazırlığı II:
Tüm ülkede silahlı ayaklanmanın doğrudan hazırlığı ( Eylül 1917- Ekim 1917) a) Proletaryanın muzaffer bir silahlı ayaklanmasının koşulları hakkında Lenin(…)

Comments are closed.