Menu

 • collapseDeutsch (439)
 • collapseEnglish (63)
 • expandEspañol (65)
 • expandFrançais (75)
 • expandItaliano (33)
 • expandNederlands (28)
 • expandOther Languages (8)
 • expandTürkçe (60)
 • expandРусский (20)

Welcome address marking the 3rd Party Conference of "Gegen die Strömung"

To all forces of the world orientated towards Scientific Communism

Welcome address marking the 3rd Party Conference of "Gegen die Strömung"

Welcome address marking the 3rd Party Conference of ,,Gegen die Stroemung":

To all forces of the world orientated towards Scientific Communism

30 years after ,,Gegen die Stroemung" was founded in 1974, the 3rd party conference took place in November and December 2004.

We believe that over these last 30 years, three distinctive features or , prominent characteristics' have developed, which can be seen as typifying the work of ,,Gegen die Stroemung":

Firstly, a great deal of time and energy, work and fight has been and is being expended on the restoration of the internal cohesion of the international Communist movement since Marx and Engels, via the October revolution and the Lenin and Stalin eras, and in opposition to the betrayal perpetrated by the modern Revisionists; on bringing consultations' with Marx, Engels, Lenin and Stalin to the forefront of ideological debates, whilst remaining steadfastly loyal to this tradition and to a line of continuity, even at the cost of temporary isolation.

This extremely difficult work in preserving the line of continuity represents the essential feature of the work of ,,Gegen die Stroemung". Such work should not be watered down but on the contrary deserves to be stepped up. What we have here is by no means purely a theoretical matter. It is closely connected with an intrinsic attachment to the world-historical events of the Communist struggle, bound to the firm conviction of the necessity of proceeding down this path, and that any ,,new" way would only end up in Revisionism and Opportunism.

Secondly, we are . . . → Read More: Welcome address marking the 3rd Party Conference of "Gegen die Strömung"

3. Partikonferansi dolayısıyla “Gegen die Strömung”un yayınladığı Mesaj

Bilimsel komünizm kılavuzluğunda hareket eden dünyadaki tüm güçlere:

3. Partikonferansi dolayısıyla "Gegen die Strömung"un yayınladığı Mesaj

 

“Gegen die Strömung”un 1974’te kuruluşundan 30 yıl sonra, Kasım/Aralık 2004’te 3. parti kongresi gerçekleştirildi.

            Bu 30 yıl içinde “Gegen die Strömung”un mücadele ve çalışmalarını niteleyen üç özelliğin, üç bariz belirtinin oluşmuş bulunduğunu düşünüyoruz:

            Birincisi, Marx ve Engels’ten Ekim Devrimi ve Lenin ile Stalin dönemlerine kadarki dünya komünist hareketinin içsel bütünlüğünü modern revizyonistlerin ihanetine karşı yeniden kuvvetle ortaya çıkarmak, Marx ve Engels’in, Lenin ve Stalin’in “danışmanlık vasfini” ideolojik tartışmalarda ön plana yerleştirmek ve geçici bir izolasyonu göze alarak güncel tartışmalarda da bu gelenek ve sürekliliği temsil etmek için büyük zaman, enerji ve emek harcanarak mücadele edildi, hâlâ da ediliyor.

            Sözkonusu süreklilik çizgisini sağlama almaya yönelik bu gerçekten çok kapsamlı çalışma, “Gegen die Strömung”un yürüttüğü mücadelenin ayırdedici bir belirtisidir ve hiç zayıflatılmadan, tersine daha da güçlendirilerek devam ettirilmesi gerekmektedir. Kesinlikle sadece teorik bir mesele değildir bu; her şeyden önce, dünya tarihindeki komünist mücadelelerle kurulan içsel bağla, bu mücadele yolunu sürdürme kararlılığıyla ve revizyonizm ve oprtünizme varmayacak bir “yeni” yol bulunamayacağına dair kesin bir yargıyla ilişki içindedir.

            İkincisi, komünist ahlak ile fedakârlık arasındaki, Alman emperyalizmine duyulan nefret ile proleter enternasyonalizmi arasındaki içsel bağlantıyı hem kendi saflarımızda hem de dışarıya yönelik olarak ortaya koyma ve savunma iddiasındayız. Böylece üstlendiğimiz görevlerin ne kadar uzun vadeli olduğunu çok iyi biliyor, ama burjuvazinin başarıyla yürüttüğü kandırma ve kışkırtma manevraları karşısında sözde radikal küçük burjuva eğilimlerce sürdürülen, Almanya’da işçilerin tamamıyla burjuvalaştırıldığı ve buna karşı koymanın imkânsız olduğu şeklindeki yakınmacılığa kendimizi kaptırmıyoruz. Tersine, bugünkü haliyle işçi sınıfının hiç önünde eğilmeden, bu ülkede varolabilecek tek devrimci gücün ancak işçi . . . → Read More: 3. Partikonferansi dolayısıyla “Gegen die Strömung”un yayınladığı Mesaj

Приветственный адрес по случаю 3-й Партийной конференции «Против течени

K ориентированным на научный коммунизм силам всего мира

Приветственный адрес по случаю 3-й Партийной конференции «Против течени

Приветственный адрес по случаю 3-й Партийной конференции «Против течения»

К ориентированным на научный коммунизм силам всего мира

В ноябре-декабре 2004 года – через 30 лет после основания в 1974 году «Против течения» – состоялась 3-я Партийная конференция.

Мы полагаем, что за эти 30 лет образовались три особенности или отличительные признаки, характеризующие борьбу и работу «Против течения».

Во-первых, очень много времени и энергии, обширная деятельность и борьба были посвящены тому, чтобы восстановить внутреннюю взаимосвязь мирового коммунистического движения со времен Маркса и Энгельса до Октябрьской Революции и периода Ленина и Сталина против предательства современных ревизионистов, выдвинуть на передний план идеологических дебатов опирающееся на Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина «обсуждение» и твердо выдерживать эту традицию и последовательность в актуальных дискуссиях, даже ценой временной изоляции.

Подлинно масштабная работа по обеспечению этой последовательности является определяющим признаком деятельности «Против течения»; ее нельзя ослаблять, а напротив, необходимо усиливать. Это ни в коем случае не представляет собой только теоретическую задачу, а сопряжено, прежде всего, с внутренней привязкой к всемирно-историческим событиям коммунистической борьбы, с твердой убежденностью в необходимости следовать и дальше по этому пути, а не прокладывать «новый» путь, который не приведет к ревизионизму и оппортунизму.

 

Во-вторых, мы претендуем на то, чтобы установить и пропагандировать в своих рядах и извне внутреннюю взаимосвязь между коммунистической моралью и готовностью к действию, между ненавистью к германскому империализму и пролетарским интернационализмом. При этом мы полностью отдаем себе отчет в продолжительности данной работы, не впадая, однако, – ввиду успешных обманных и подстрекательских маневров буржуазии – в мелкобуржуазно-псевдорадикальные преребранки по поводу мнимого и якобы непреодолимого обуржуазивания . . . → Read More: Приветственный адрес по случаю 3-й Партийной конференции «Против течени

Indirizzo di saluto in occasione della terza conferenza di partito di „Gegen die Strömung”

Alle forze orientate al comunismo scientifico di tutto il mondo.

Indirizzo di saluto in occasione della terza conferenza di partito di „Gegen die Strömung"

Alle forze orientate al comunismo scientifico di tutto il mondo

30 anni dopo la fondazione di  „Gegen die Strömung"  nel 1974, ora nel novembre/ dicembre  2004 si è tenuta la terza conferenza di partito.

Noi pensiamo, che in questi  30  anni si sono delineate tre caratteristiche o  caratteri salienti che contraddistinguono la lotta e il lavoro di „Gegen die Strömung":

Come prima cosa   fu ed é impiegato molto tempo ed energia, molto lavoro e lotta per ricostituire i nessi causali del movimento comunista mondiale a partire da Marx ed Engels, sulla Rivoluzione d’ottobre e il periodo di Lenin e Stalin contro il tradimento dei revisionisti moderni. Per mettere in risalto il  „dibattito" con Marx, Engels, Lenin e Stalin sullo sfondo dei dibattiti ideologici  e per rappresentare in maniera ferrea questa tradizione e continuità nei dibattiti attuali, anche al prezzo di un momentaneo isolamento.

Il lavoro veramente completo per  garantire questa linea di continuità é una caratteristica essenziale del lavoro di „Gegen die Strömung", che non può essere sminuito ma che deve anzi essere rinforzato. Questo non è in alcun modo solo un’occasione teorica ma comporta soprattutto in collegamento con il legame stretto con gli avvenimenti di storia mondiale delle lotte comuniste, la convinzione solida di continuare questa strada e di non  poter intraprendere alcuna  „nuova " via, che non finisca nel revisionismo e nell’opportunismo.

Come seconda cosa  noi abbiamo l’esigenza di produrre e di propagare nelle nostre fila  i nessi causali  tra la morale comunista e la disponibilità ad intervenire, tra l’odio per l’imperialismo . . . → Read More: Indirizzo di saluto in occasione della terza conferenza di partito di „Gegen die Strömung”

Warum unser gemeinsamer Kampf gegen die nationalistischen Jubelfeiern des deutschen Imperialismus am 3. Oktober die Kritik an dem Aufruf des Antifa AK Köln, der autonomen antifa [f] und anderer erfordert: Solidarität und Kritik

Warum unser gemeinsamer Kampf gegen die nationalistischen Jubelfeiern des deutschen Imperialismus am 3. Oktober die Kritik an dem Aufruf des Antifa AK Köln, der autonomen antifa [f] und anderer erfordert: Solidarität und Kritik

Es ist uns wichtig, als erstes festzuhalten: Angesichts der desolaten Lage der revolutionären Kräfte in Deutschland begrüßen wir es ausdrücklich, dass sowohl Gruppen aus dem Spektrum von „Ums ganze“ als auch die Kräfte um „Imagine there’s no Deutschland“ den Kampf gegen den deutschen Nationalismus, den Kampf gegen den deutschen Imperialismus auf die Straße tragen. Wir begrüßen auch Ansätze für Kritik – so etwa die indirekte Kritik von „Imagine there’s no Deutschland“, die wir im Großen und Ganzen trotz einiger Einwände für richtig halten, insbesondere den Kernpunkt der Kritik, dass Kontinuitäten und Besonderheiten der deutschen Geschichte nicht wegoperiert werden dürfen. Wir selbst haben auch schon des Öfteren versucht, Diskussionen anzuregen, Kritiken am „Ums Ganze“-Bündnis und ihrer Parole „Staat.Nation.Kapital. Scheiße!“ formuliert. Wir warten auf Antwort und sind gerne zur Diskussion bereit. (Siehe Flugblatt von Gegen die Strömung 9/2010, „Überlegungen zur Losung: ‚Staat, Nation, Kapital: Scheiße‘“.) Doch bei der uns heute notwendig erscheinenden Kritik an dem Aufruf „Organisiert den Vaterlandsverrat!“ geht es nicht um sicherlich wichtige, aber doch eher theoretische Fragen, sondern um zentrale Fragen der internationalen Solidarität mit den Kämpfen in Griechenland, Spanien und England. In dem auf der Rückseite vollständig abgedruckten Aufruf mag es zunächst so scheinen, als ob die Massenbewegungen in Spanien und Griechenland sozusagen „von links“ als reformistisch und nicht revolutionär genug kritisiert werden. Doch der Schein trügt.

Grundlegende Positionen zu Fragen der proletarischen weltrevolution und der internationalen lage

Rot Front Nummer 23-25

Grundlegende Positionen zu Fragen der proletarischen weltrevolution und der internationalen lage

Vorbemerkung

Die nachfolgende vorgestellte umfassende Arbeit über das Werk Mao Tse-tungs – gegliedert in vier Teile – ist die geringfügig überarbeitete Studie eines Autorenkollektivs aus Deutschland und Österreich, in der sich der Versuch widerspiegelt, angesichts heftiger oft sehr primitiver Polemiken gegen oder für Mao Tse-tung das Hauptaugenmerk auf das Werk Mao Tse-tungs und seine Analyse zu legen.

Eine Fülle der in den 80er Jahren aufgeworfenen Fragen, die zur Spaltung von Dutzenden Organisationen, die sich am Kommunismus orientierten, führte, sind heute nur scheinbar von Relevanz. In Wirklichkeit jedoch ist die Haltung etwa zum Weg des bewaffneten Kampfes und die seriöse Auswertung des Werkes Mao Tse-tungs zu diesem Thema sehr wohl eine erstrangige Frage.

Angesichts weltweiter antikommunistischer Kampagnen ist der Streit über das Werk Mao Tse-tungs, der eine der großen Persönlichkeiten der kommunistischen Weltbewegung über viele Jahrzehnte war, ein grundlegendes Thema für alle heute sich am Kommunismus orientierenden Kräfte.

So beginnt diese Arbeit mit einem Abriss der grundsätzlichen Einschätzung Mao Tse-tungs des Imperialismus und der Kräfte der proletarischen Weltrevolution – insbesondere auch im Hinblick auf die Beurteilung der konkreten Lage nach 1945.

Zweifellos im Mittelpunkt des Werkes Mao Tse-tungs stehen jedoch seine umfassenden Darlegungen über die Fragen der chinesischen Revolution, die im zweiten Teil behandelt werden: Programmatische, strategische und taktische Fragen, vor allem Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede der Einschätzungen Mao Tse-tungs einerseits, Lenins, Stalins und der Komintern andererseits werden diskutiert, wobei sehr konkret Möglichkeiten und Grenzen taktischer Kompromisse dokumentiert werden

„Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen” – diese bekannte Aussage Mao Tse-tungs ist Leitsatz des . . . → Read More: Grundlegende Positionen zu Fragen der proletarischen weltrevolution und der internationalen lage

Der Überfall des imperialistischen Nazi-Deutschland auf die damals sozialistische Sowjetunion

Rot Front Nr 22

Der Überfall des imperialistischen Nazi-Deutschland auf die damals sozialistische Sowjetunion

Vorbemerkung

Diese Arbeit, die wir in zwei Teilen veröffentlichen, versucht im ersten hier vorgelegten Teil zweierlei.

Einerseits wird das Ausmaß der Verbrechen des deutschen Imperialismus, des Nazi-Faschismus beim Überfall auf die sozialistische Sowjetunion dargestellt, andererseits aber wird gerade auch das ganze Ausmaß des kaum vorstelIbaren wirklich heldenhaften Wider stands der Völker der Überfallenen sozialistischen Sowjetunion, der Kampf der Roten Armee, die korrekte Linie der KPdSU(B) und die Bedeutung der Arbeit J. W. Stalins in diesem Kampf aufgezeigt Für alle am Kommunismus orientierten Genossinnen und Genossen innerhalb Deutschlands ist dieser Kampf von ganz besonderer Bedeutung.

Nach dem Sieg der sozialistischen Oktoberrevolution 1917 hofften die Aktivistinnen und Aktivisten in Russland auf einen unmittelbaren Sieg der Revolution vor allem in Deutschland, der die Lage der jungen Sowjetdemokratie, der ersten Diktatur des Proletariats von Dauer, erheblich erleichtert hätte – wirtschaftlich und vor allem auch militärisch. Aber selbst die weitgehend bürgerlich-demokratische Novemberrevolution in Deutschland scheiterte, die imperialistischen Großmächte, u. a. auch der deutsche Imperialismus, intervenierten gegen die Sowjetrepublik 1919/20, und es kostete ungeheure Anstrengungen und riesige Opfer, diesem Druck standzuhalten. Für viele schwierige Maßnahmen der zunächst schwachen Diktatur des Proletariats innerhalb des sogenannten „Kriegskommunismus” war gerade auch die fehlende Unterstützung durch eine siegreiche proletarische Revolution in Deutschland verantwortlich.

10 Jahre nach dem Abebben revolutionärer Kampfe in Deutschland 1921/23 ging es darum, unter Fuhrung der KPD die Gewinnung der Millionenmassen für das Ziel des bewaffneten Aufstands zur Errichtung der Diktatur des Proletariats anzupacken. In Berlin war die KPD schon die stärkste Partei geworden, wie selbst die letzten Parlamentswahlen 1932 unter . . . → Read More: Der Überfall des imperialistischen Nazi-Deutschland auf die damals sozialistische Sowjetunion

Solidarität mit dem militanten Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter in Griechenland! -Plakat-

Solidarität mit dem militanten Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter in Griechenland! -Plakat-

1. Mai 2010 in Griechenland

Die deutsche Großmachtpolitik und die Hetze gegen Griechenland bekämpfen!   Für die Bezahlung der Reparationen in Milliardenhöhe für die Nazi-Verbrechen in Griechenland kämpfen! Die griechische Entschädigungsforderung deckt auf: Zwei-Plus-Vier-Vertrag statt Friedensvertrag, um keine Reparationen zu zahlen!   „Damit wir das Thema nicht immer wieder auf den Tisch kriegen, wird es nie einen Friedensvertrag geben. Mit dem Zwei-Pius-Vier-Vertrag ist die Frage erledigt" (Ex-Außenminister Genscher, Spiegei 19/2000)    Tod dem deutschen Imperialismus, Militarismus und Revanchismus!

Den Kampf gegen Rassismus und Antiziganismus und gegen den mörderischen Abschiebeterror des deutschen Imperialismus verstärken!

Solidarität mit den von Abschiebung bedrohten Roma und allen vom Imperialismus verfolgten Flüchtlingen!

Den Kampf gegen Rassismus und Antiziganismus und gegen den mörderischen Abschiebeterror des deutschen Imperialismus verstärken!

Der mörderische Abschiebeterror des deutschen Staatsapparats gegen Flüchtlinge und Werktätige aus anderen Herkunftsländern ist in der Öffentlichkeit offensichtlich überhaupt kein Thema mehr. Durch die weitgehende Abschaffung des Asylrechts 1993 und die zunehmend verschärfte rassistische Abschottungspolitik hat es der Staat des deutschen Imperialismus geschafft, die jährliche Zahl der Asylsuchenden in 15 Jahren auf ein Zwanzigstel zu reduzieren. Durch seine Demagogie und Gewöhnungspolitik hat er es auch geschafft, dass die Proteste und Widerstandsaktionen heute – im Unterschied zu den Zehntausenden, die damals auf den Straßen gegen die geplante Zäsur im Asylrecht demonstrierten – stark zurückgegangen sind.

Um so wertvoller sind solche Demonstrationen gegen den staatlichen Abschiebeterror wie im Juni 2007 in Rostock mit über 10.000 Menschen oder im Dezember 2009 in Bremen mit über 3.000 Menschen, wo Flüchtlingsinitiativen zusammen mit Selbstorganisationen der Flüchtlinge ein Bleiberecht der Flüchtlinge forderten. Für die Bewegung insgesamt ist auch die jüngste Demonstration in Karlsruhe am 8. Mai 2010 von Bedeutung gewesen, bei der die Flüchtlingsinitiativen kämpferisch vor allem von vielen Jugendlichen aus Antifa-Gruppen unterstützt wurden, die den gegen die Flüchtlinge gerichteten rassistischen Polizei- und Justizterror des deutschen Staates mit Schwerpunkt auf die geplanten Massenabschiebungen von Roma-Familien in den Kosova anprangerten. Viele Aktionen und Demonstrationen in den letzten Jahren richteten sich vor allem und zu Recht gegen den Nazi-Terror, dessen Opfernach nazi-rassistischen Kriterien vor allem „nicht-deutsch aussehende” Menschen waren und sind. Viel zu wenigen unter den sich den Nazis entgegenstellenden Aktivistinnen und Aktivisten ist jedoch bewusst: Der Hauptakteur, der ins Visier genommen w erden muss, ist der deutsche Staatsapparat mit seinem mörderischen . . . → Read More: Den Kampf gegen Rassismus und Antiziganismus und gegen den mörderischen Abschiebeterror des deutschen Imperialismus verstärken!

Materialien zur Antifa-Konferenz "Rechtspopulismus in Europa" in Köln vom 5.-7.9.08

Materialien zur Antifa-Konferenz "Rechtspopulismus in Europa" in Köln vom 5.-7.9.08

Aus dem Inhalt:

• Zur Diskussion: Streit nicht aus dem Weg gehen

u.a. zu den Themen: Den internationalistischen Blick nicht verlieren – Keine Zugeständnisse an die deutschnationalistischen Hamas-Unterstützer -Prüfstein: Kampf gegen den Antisemitismus – Zum heutigen internationalen Nazi-Netzwerk und seinen Säulen

• Grundfragen der Religionskritik:

Religion als Opium des Volkes – Religion als Opium für das Volk / Vor allem die christlichdeutsche Ideologie bekämpfen u.a. zu den Themen: Das Kopftuch und christlichabendländischer deutscher Chauvinismus – Quellen des Judenhasses im Christentum und bei Hegel, Kant, Fichte

Broschüre, A4, 32 Seiten, 2 € (incl. Porto) Zu bestellen über die Vertriebsadresse: Buchladen Georgi Dimitroff, Speyerer Str. 23, 60327 Frankfurt/M, Fax: 069 /73 09 20

de-rps-2008-03

de-rps-2008-03

de-rps-2008-03

de-rps-2008-02

de-rps-2008-02

de-rps-2008-02

de-rps-2008-01

de-rps-2008-01

de-rps-2008-01

de-rps-2007-04-07

de-rps-2007-04-07

de-rps-2007-04-07

de-rps-2007-03

de-rps-2007-03

de-rps-2007-03

Page 5 of 51« First...34567102030...Last »