Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Een bijdrage aan de kfassenanalyse in Ùuitsland Revolutionaire perspectieven op het platte land?

Jnleidend noemt het pamflet o.a.

Een bijdrage aan de kfassenanalyse in Ùuitsland Revolutionaire perspectieven op het platte land?

Een bijdrage aan de kfassenanalyse in Ùuitsland Revolutionaire perspectieven op het platte land?
Jnleidend noemt het pamflet o.a.
Jt… dai de opbouw van hei socialisme en dan het communisme onmogelijk is zander val van de bourgeoisie, zonder omverwerping van de burgerlijke Staatsapparaten in de burger oorlog, zonder uprichting van de dictatuur van het proletariaat over alle re actional ren, muet het commun is t ise he krachten juist ook in een imperialistisch land als Duitsland duideii jk zijn, dal deze burgeroorlog niet gewonnen, de dictatuur van het proletariaat niet opgericht kan worden, zonder dai bepaalde lagen op het platte land zieh m’mstens neutraai gedra gent zander sympathie, of ondersteuning van delen der uitgebuite werkenden op het tana te Winnen.
Om vriend en vijand op het land ie kunnen onderscheiden, moei men de arbeids – en levensomstandigheden, de klassenverhoudin gen op het land precies kennen …” í. Vijf redenent waarom er geen voorbereiding kan zijn op de overwinning van de socialistische revolutie, zonder zieh met de toestand en de taken op het land bezig te houden, “Ten eerste: Wie werkelijk voor dejvernieti ging van het Duitse impérialisme in de prole tarische revolutie, voor de radicale break met alle uitbuiterverhoudingen wil strijden, moet zieh interesseren voor de vraag, welke uitwer kingen dit radicale breken op de levensver houdingen intemationaal en ook hier heeft…
Ten tweede: De gecompliceerde toestand van de werkenden op het (and staat ook in nauw verband met de tegensteiling tttssen stad en land…(…)

Comments are closed.