Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer

nl-bul-2004-04

De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer

De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer
“Van 14.10.2004 tot 21.10.2004 staakten de ar beiders van de Opelwerken in Bochum tegen drei gende massaie ontslagen. Deze staking werd zon der en tegen de leiding van de vakbond begonnen en doorgevoerd. De leiding van de IG-Metall en de koningen van de bedrijfsraad bij Opel waren vanaf het begin tegen de zelfstandige stakingsacties. Sa men met de politici van Schartau via Clement tot Schroder probeerden ze de angstvoorde komplete sluiting van het bedrijfdoor de staking aan te wak keren. Ook tegen de intimidatiepogingen van de kapitalisten met het dreigen met schadevergoeding en het dreigen met direct ontslag Melden de arbei ders bij Opel stand. De staking werd 7 dagen met succès tegen de splitsingspogingen van de arbei dersaristocratie uit de vereniging van de bedrijfs raad doorgezet, die het pas op 21.10 gelukt is, in een gemeenschappelijke actie met de kapitalisten en met behulp van de ondemocratisch gevoerde stemming, de staking af te breken. Deze twee leren staan scherp tegen over elkaar: De staking heeft aan de ene kant de grote strijdkracht van de zelf standig strijdende arbeiders aangetoond. Aan de andere kant is ook de enorme kracht van de kalme rende houding van de leiding van de vakbond en zijn apparaat in dienstvan het kapitalisme duide lijk geworden. ” Nadat bekend werd, dat totaal 12.000 arbeidsplaatsen bij Opel in Europa afgebouwd zullen worden, daarvan 3500 in Bochum, traden in Bochum ca.3000
arbeiders in een naar Duits arbeidsrecht illegale staking.
■ De koningen der vakbond, politici en arbeidersaristocraten tegen de staking “AI vanaf de eerste stakingsdag staan de stakers tegenover een gesloten front van leiders der vak bond, politici en bureaucraten van de bedrijfsraad, die het met elkaar eens zijn : Er moet onvoorwaar delijk doorgewerkt worden. ” ■ Solidariteit met de stakende collegas “De solidariteit… is groot… Vooral de mensen uit de omgevingzijn solidair… Hele schoolklassen komen … Maar ook collegás uit andere bedrijven en branches … Op de Europese solidariteitsdag protesteerden 50.000 arbeiders van General Mo tors… ” ■ Het afbreken van de staking Op een door de bedrijfsbeveiliging bewaakte bedrijfsvergadering, waarop de arbeiders niet mochten spreken, vindt een stemming plaats “Het stembiljet is een smerige truck Daarop Staat namelijk de vraag :moet de bedrijfsraad de onder handelingen met de bedrijfsleiding verder voeren en het werk weer worden begonnen?… tegelijkertijd onderhandelen en daarbij staken Staat niet ter dis kussie. ” Er stemmen nu nog 1759 van de 6463 voorde staking.
■ De strijd voor het behoud van de arbeidsplaatsen bij Opel is niet ten einde!
“De arbeiders bij Opel in Bochum hebben de col leges in andere bedrijven getoond, dat een staking zonder vakbond mogelijk en noodzakelijk is… Feit is echter, dat het de vakbondstop en de arbeidersaristocraten uit de bedrijfsraden bij Opel gelukt is, de strijd der arbeiders de nek om te draaien … Dit alles toont aan, wat voor grote taken de vooruitstrevende krachten in de bedrijven hebben, om te-(…)

Comments are closed.