Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

De 20ste partijdag van de CPSU in 1956

7-8 1996/ln het nederlands december 2000_

De 20ste partijdag van de CPSU in 1956

De 20ste partijdag van de CPSU in 1956
7-8 1996/ln het nederlands december 2000_
Beslíssend ideologisch keerpwit lîioboto de restauratile sovjet-unie en de Imperialistische contra-revolutie In febmari 1956
* drie jaar na de dood van Stalin – prescnteerde de nieuwc partijvoorzitter van de CPSU Chrustschow dc wereld ecn door en door revisionistisch programına. Dai was een fundaméntele verandering. Want in alie fundaméntele tragen van dc klassenstrijd herzag d eze partijdag de comnıunistische lijn en verving die door een opportunistische weg van aanpassing aan het wereldhnperìalisme. Afgezien van de veroordeling vanStalin İn Chrustschow’s beruchte “geheimebericht”\?asdemeest,^ensationeleveraieuwing”opde20ste partijdag Chrustschow’s propaganda van de “vreedzame weg” naar het socialisme.
De gevolgcn waren verschrikkelljk: alle communistische partijen, die de “nieuwe weg” van de 20stepartijdagzijngevolgd1 wisselden van liieor.DeCPSÜwerdineenrefornüstisch-burgeiüjke partij onder Ieiding van de Chrustschow-Breschnew-küek veranderd. Op deze fundamenten werd het kapitalisme met een socialistisch (intje hersteld en de Sovjet-Unie in een Staat van uitbiiUingen nnderdrukking veranderd, fn een imperialistische grootmacht, die bemsttc op de ajtplundering van andere Volkeren endevollterenbinnen de UdSSR.Netzo verse hrikbcUjkwerd diiideIijkdatdezogcnaamde”vrcedzameweg”naarbIoedigecatasirofenlcidt,zoaJsbUdemoord op honderdduizenden communistes en communisten İn Indonesie İn 1965 en in Citili in 1973, waar tienduizenden afgeslacht werden.
L De 20ste partijdag van de CPSU in 1956:
volledig verraad aan de ideeen van het communisme!(…)

Comments are closed.