Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Communistisch werk in de bedrijven op lange termijn bespoedigen!

nl-bul-2001-02

Communistisch werk in de bedrijven op lange termijn bespoedigen!

Communistisch werk in de bedrijven op lange termijn bespoedigen!
” Op 1 mei, de dag der strijd van de arbeiders klasse, wordtsinds meer dan 150 jaarversterktde vraag gesteld> of er wet een alternatief is voor het profijtsysteem van het kapìtalisine, ter uitbuiting en het privé eigendom aan fabrieken en proditc tiemiddelen. Heî doel van het communisme wordt door velen tegenwoordig als “utopie” uitgela chen. De mogelijkheid van de overwinning over het kapitaal, door de dictatoriale onderdrukkmg van de bourgeoisie en alle reacüonairen door de meerderheid der arbeiders(sters) om de uit buiting van mensen dí)or mensen af îe schaffen, wordt voor een “hersenschim” gehouden. Voor communistische krachten is tegenwoordig duide lijk, dat werkelijk aan deze doelen vasthouden betekent, niet alleen de misdaden van het kapita listische systeem aan de kaak te stellen en te ontmaskeren, niet alleen de perspectieven van het socialisme en communisme zo realistisch mogelijk voor te dragen, maar ook een harde, langdurige, systematische strijd te voeren, om een vaste meerderheid in de bedrijven voor de strijd en de voorbereiding en dôorvoering van de socialistische revolutie te behalen. De strijd om het Winnen van de meerderheid in de arbeiders klasse betekent echter, de strijd voor het schep pen van communistische bedrijjscellen systema tisch en planmatig te beginnen en door te voe ren. ” In de alinea “Over de grate bedrijven in het systeem van het kapitalistische – imperialistische Duitsland” wordt o.a. uitgelegd, dat van de ca. 5 railjoen arbeiders(sters), die het stedelijke proletariaat ultmaken, in industriebedrijven met meer dan 1.000 werknemers ca 2 miljoen, in grote bedrijven met meer dan 10,000 werknemers ongeveer 1 milioen werken. Naast een bewustzijn over de getalsmatige verdeling van het proletariaat in de bedrijven, zijn er echter meer criteria voor de communistische krachten, om de toestand in de bedrijven realistisch in te schatten en te kunnen bepaien, in welke bedrijven vooral communistisch werk in de bedrijven wordt gedaan, in welke bedrijven de meest vooniitstrevende krachten van het proletariaat voor de communistische parti] gewonnen en communistische bedrijfsccllen opgebouwd mœten worden; “Ten eerste moetmen erzieh verder van bewust zijn, dat in bepaalde grote bedrijven de uitbuiting scentrales van het Duitse financieringskapilaal zîttîng hebben. Dat betekent, dat grote delen der werknemers van deze bedrijven geenszins arbeiders(sters) zijn , maar dikwijls omkoopbare of al omgekochte elementen, die de wereldwijde uitbuiting van het Duitse financieringskapitaal organiseren en coördineren.
Ten tweede moeten de strijdtradities van elk bedrijf geanalyseerd worden, maar ook de neder lagen, vooral op grond van het werken der arbe klersaristocratie, de Opportunisten en de vak bondsleiding binnen en buiten de bedrijven… ” In de alinea “basisproblemen van communistisch werk in de bedrijven, datjuist niet in de eerste plaats vakbona\^werkis,> verklaart het pamflet enige principes en uitgangspunten voor heteommunistische werk in de bedrijven:
” – De bijzondere taken van het werk onder de arbeiders(sters) uit andere landen van herkamst moeten erkend worden. In het bijzonder is het nodig, de strijd tegen ledere vorm van het Duitse chauvinisme te voeren, evenals tegen de bijzon-(…)

Comments are closed.