Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Nederlands

Gegen die Strömung – Orgaan voor de opbouw van de Revolutionaire Communistische Partij von Duitsland

About Us

"Gegen die Strömung" werd in 1974 opgericht in de strijd tegen het moderne revisionisme en vooral tegen het rechtsopportunisme van verschillende pseudo-communistische organisaties. GDS stelde zich duidelijk achter de grondbeginselen van de fundamentele ideeën van de communistische wereldbeweging onder het vaandel "Proletariërs aller landen verenigt U". De verdediging van de goed gemotiveerde principes van het wetenschappelijk communisme, de theoretische werken van Marx, Engels, Lenin en Stalin in verbinding met een kritische vernieuwing van de geschiedenis van de communistische wereldbeweging en de communistische tradities in Duitsland, heeft GDS vanaf het begin tot nu toe tot een van de voornaamste taken in zijn publicaties en in het totale werk vastgelegd. Het Duitse imperialisme, militarisme en revanchisme is de voornaamste vijand van de voorbereiding en uitvoering van de bewapende socialistische revolutie van de meerderheid der arbeidersklasse en haar bondgenoten in Duitsland. Zijn ontmaskering en bestrijding staat in het middelpunt van ons werk bij de opbouw van een werkelijk communistische partij van een nieuw type,in de strijd voor de dictatuur van het proletariaat met als doel het communisme.

Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

nl-polemik

Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

Veertig jaar geleden werd het “voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging” door de CP. van China uitgegeven. Waarom de Studie van de geschiedenis van de strijd tegen het Chroestjovrevisionisme van de grootste betekenis is Toen Chroestjov in 1958 op de XXste Partijdag van de C.P.van de Sovjet Unie aankondigde, dat het impérialisme “zijn wezen vreedzaam” zou kunnen veranderen, men zou het vriendelijk en netjes tegemoet moeten treden, dan zou het wel milder worden, en “zou het overwonnen kunnen worden”. Stalin zou veel te hard tegen het impérialisme opgetreden zijn, hij zou een “idioot een misdadiger” zijn geweest, toen juichte het hele imperialistische kamp op een voor nu voor velen onvoorstelbare wijze. Chroestjov liet zieh in de imperialistische media vieren. De in de strijd tegen het Nazifascisme en het wereldimperialisme ervaren communistische partijen in de hele wereld waren eerst – zo Ieek het – allen volledig verlamd. Chroestjov en Kennedy arm in arm, beloften voor beloften na, leugens voor leugens na! Zeven jaar duurde het, zeven zeer lange jaren met veel onderhandelingen en conferenties tussen de communistische partijen, zeven jaar vol met verklaringen, dat ze het met elkaar zogenaamd eens waren, tot eindelijk in juni 1963 de CP. van China als met een donderslag uit heldere h e niel, de hele atmosfeer van bedon en, de revisionistische opmars dienende “eenheid” door een openbaar verbreid document ter discussie Steide: het “voorstel tot een algemene lijn van de internationale communistische beweging”. Over de “polemiek” De revisionistische lijn van de XXste Partijdag van de . . . → Read More: Veertig jaar geleden werd het "voorstel m.b.t. de algemene richttijnen van de internationale communistische beweging" door de CP. van China uitgegeven.

In memoriam Op 10 maart 2005

stierf kameraad Albert Odentahl op de leeftij d van 76 j aar ten gevolge van kanker.

In memoriam Op 10 maart 2005

In memoriam Op 10 maart 2005 stierf kameraad Albert Odentahl op de leeftij d van 76 j aar ten gevolge van kanker. Als verantwoordelijk kameraad voor het orgaan “Gegen die Strömung” heeft hij meer dan 30 jaar zijn kracht gestoken in de opbouw van een werkelijke communistische partij Nog in november 2004, discuteerde hij intensief mee bij het opmaken van de “toetsstenen”, die op de Hie partijconferentie van “Gegen die Strömung” aangenomen werden. Zijn haat tegen het kapitalisme, zijn diepe proletarisch-internationalistische houding, zijn realistische inschatting van actuele zwakten en het fundamentele potentiaal van de strijd der arbeidersklasse, zijn treffende analytische bemerkingen ten aanzien van de racistische en nationalistische ophitsing, zijn door harde Studie gevormde overtuiging van de noodzakelijkheid van het wetenschappelijk communisme zullen wij missen. Zijn jeugd in de Nazi-tijd beleefde kameraad Albert in Keulen in de omgeving van de “Edelweiss-Piraten”, verafschuwd door de HJ (Hitler Jeugd), verheugde hij zieh in de laatste jaren van het Nazi-regime over elke neergeschoten Nazifunctionaris in Keulen. Nadat hij bij de overdracht van broodrantsoenen aan Sovjet-dwangarbeiders aangebracht werd, beleefde hij de realiteit van de Gestapokelder in Keulen. Na 1945 was hij als arbeider in de bouw aan het werk, hij beleefde de verdraaide “denazificatie” in West Duitsland als een procès, waarin zieh de folterende Gestapo- beambten elkaar bevestigden, de gevangenen “steeds beleefd en correct” behandeld te hebben, en op die manier hun plaats vonden in het Westduitse politieapparaat. Zijn bewondering voor de eigenlijke hoofdzake lijke overwinnaars over het Nazifascisme , de so cialistische Sovjet Unie en zijn leger . . . → Read More: In memoriam Op 10 maart 2005

Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van "Gegen die Strömung":

Aan de aan het wetenschappelijk communisme georiënteerde krachten in de hele wereld!

Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van "Gegen die Strömung":

Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van “Gegen die Strömung”: Aan de aan het wetenschappelijk communisme georiënteerde krachten in de hele wereld! 30 jaar na de oprichting van “Gegen die Strömung” in 1974 werd nu in november/december 2004 de 3e partijconferentie gehouden. Wij denken, dat zieh in deze 30 jaar drie belangrijke of wel opvallende kenmerken ontwikkeld hebben, die de strijd en het werk van “Gegen die Strömung” karakteriseren: Ten eerste werd en wordt heel veel tijd en energie, veel werk en strijd eraan gespendeerd om de interne samenhang van de communistische wereldbeweging sinds Marx en Engels, via de oktoberrevolutie en het tijdsbestek van Lenin en Stalin tegen het verraad van het moderne revisionisme te herstellen, de “voorlichting” met Mam, Engels, Lenin en Stalin op de voorgrond van ideologische debatten te stellen en in aktüele debatten deze traditie en continuïteit ook tegen de prijs van tijdelijke isolering onveranderlijk te vertegenwoordigen. Het werkelijk omvangrijke werk voor de verzekering van deze continuiteitslijn is een beduidend kenmerk van het werk van “Legen die Strömung”, dat niet verzwakt mag worden, maar juist versterkt moet worden. Dit is geenszins slechts een theoretische aangelegenheid, maar hangt samen met vooral de interne binding aan de wereldhistorísche gebeurtenissen van communistische strijd en de vaste overtuiging deze weg verder te gaan en geen “nieuwe” weg in te kunnen inslaan, die niet in revisionisme en opportunisme eindigt. Ten tweede hebben we de pretentie, de interne samenhang tussen communistische moraal en paraatheid tussen de haat op het Duitse impérialisme en het proletarische internationalisme . . . → Read More: Een boodschap naar aanleiding van de 3e partijconferentie van "Gegen die Strömung":

1996 07 08

De 20ste partijdag van de CPSU in 1956

7-8 1996/ln het nederlands december 2000_

De 20ste partijdag van de CPSU in 1956

De 20ste partijdag van de CPSU in 1956 7-8 1996/ln het nederlands december 2000_ Beslíssend ideologisch keerpwit lîioboto de restauratile sovjet-unie en de Imperialistische contra-revolutie In febmari 1956 * drie jaar na de dood van Stalin – prescnteerde de nieuwc partijvoorzitter van de CPSU Chrustschow dc wereld ecn door en door revisionistisch programına. Dai was een fundaméntele verandering. Want in alie fundaméntele tragen van dc klassenstrijd herzag d eze partijdag de comnıunistische lijn en verving die door een opportunistische weg van aanpassing aan het wereldhnperìalisme. Afgezien van de veroordeling vanStalin İn Chrustschow’s beruchte “geheimebericht”\?asdemeest,^ensationeleveraieuwing”opde20ste partijdag Chrustschow’s propaganda van de “vreedzame weg” naar het socialisme. De gevolgcn waren verschrikkelljk: alle communistische partijen, die de “nieuwe weg” van de 20stepartijdagzijngevolgd1 wisselden van liieor.DeCPSÜwerdineenrefornüstisch-burgeiüjke partij onder Ieiding van de Chrustschow-Breschnew-küek veranderd. Op deze fundamenten werd het kapitalisme met een socialistisch (intje hersteld en de Sovjet-Unie in een Staat van uitbiiUingen nnderdrukking veranderd, fn een imperialistische grootmacht, die bemsttc op de ajtplundering van andere Volkeren endevollterenbinnen de UdSSR.Netzo verse hrikbcUjkwerd diiideIijkdatdezogcnaamde”vrcedzameweg”naarbIoedigecatasirofenlcidt,zoaJsbUdemoord op honderdduizenden communistes en communisten İn Indonesie İn 1965 en in Citili in 1973, waar tienduizenden afgeslacht werden. L De 20ste partijdag van de CPSU in 1956: volledig verraad aan de ideeen van het communisme!(…)

2006 03

Actuele aspecten van Lenins publicatie "Matérialisme en empiriocriticisme":

Tegen de filosofie van de leugenaas "Er bestaat geen waarheid" Weten in plaats van geloven "In 1909

Actuele aspecten van Lenins publicatie "Matérialisme en empiriocriticisme":

Actuele aspecten van Lenins publicatie “Matérialisme en empiriocriticisme”: Tegen de filosofie van de leugenaas “Er bestaat geen waarheid” Weten in plaats van geloven “In 1909 verscheen een der moeilijkst te bestu derenpublicaties van Lenin: ‘Matérialisme en em pirlo riticisme ‘. Naast de woordenwisselingen over de specifieke vakkennis met Duitse en Russische fi losofen, die nu bijna niemand mee kent, en de zo genaamde “religieuze Marxisten” in de rijen van de Bolsjewieken zelf, was dezpublicatie in de kern en onder de voorwaarden van de tsaristische dic tatuur vooral een aanklacht tegen het opkomende opportunisme en revisionisme. De burgerlijke Ideologen, -van beroep wetens chappers, hadden zieh aan het werk gezet, om de werkelijke wetenschap, he wetenschappelijk com munisme, te bestrijden. Dat bleef niet zonder ui twerking. De beslissend truc was – daarbij terug grijpend op de Duits-Pruisische filosoofKant – on der de vlag “kritisch te zijn ” – wetenschap en we tenschappelijke waarheid over het algemeen, objectieve waarheid, objectieve wetmatigheden en daarmee ookplanmatige politieke strijd te looche nen.” Eerst houdt het pamflet zi h bezig met drie reactionaire speculaties, waartegen Lenin in zijn publicatie strijdt en die ook nu nog actueel zijn: Eerste reactionaire speculatie: De waarheid bestrijden, omdat “niet ailes bewezen is” “….concreetgrijptdeze strategie, als b.v. het ont breken van juiste getallen over het vermoorden van Joden i Auschwitz-Birkenau gebruikt wordt, of om reeds nagespeurde getallen te bestrijden of de mas samoordzelf. ” Tweede reactionaire speculatie: De waarheid vooral bestrijden wat we “niet zelf beleefd hebben” “Daarachter Staat de coneeptie, dat er zogenaamd geen generaties . . . → Read More: Actuele aspecten van Lenins publicatie "Matérialisme en empiriocriticisme":

2005 03

50 jaar Bundeswehr – de "derde aanfoop" van het Duitse militarisme bestrijden!

De toekomstplannen van de Duitse militairen:

50 jaar Bundeswehr - de "derde aanfoop" van het Duitse militarisme bestrijden!

50 jaar Bundeswehr – de “derde aanfoop” van het Duitse militarisme bestrijden! De toekomstplannen van de Duitse militairen: OORLOG! “De geschiedenis van de Duitse militairen is gekenmerkt door veroveringsoorlogen, het uit schakelen van de revolutionaire arbeidersbewe ging, ongekende misdaden fegen de bevolking van de gekoloniseerde en overvallen landen, massa moord, volkerenmoord. De tegenwoordige tijdvcm de Duitse militairen in de fase van de consolide ring na de nederlaag van de nazi-fascistische weermacht in 1945 mı: hombardementen op Ser vie in 1999 – nog gemeenschappelijk met Enge land en de USA- “voraustrupps” in meer dem een dozijn landen, hezettingspoliliek in Afghanis tan en op hei staatsgebied van Ex-Joegoslavie’, ontegenzeggeüjk perspectieven naar binnen toe: de ontwikkeling van een effectief burgeroorlog leger met het doel, het zekerstellen van het inter ne kapitalisme! En de plannen van het Duitse impérialisme voor de toekomst? Wat zit er ver borgen achter het parool “Hei gebied van inzei is de hele wereldfa en het doel van “ongehinder de toegang” tot markten en grandstoffen in de hele wereldfa? Het antwoord is: de derde aem loop tot de herindeling van de wereld en de we reldheerschappij door imperialistische oorlo gen!” l. De Arichtlijnen in de verdedigingspolitiek (VPR) van 2003 – uitdrukking van de oorlogsplannen van het Duitse impérialisme Het pamflet toont aan de hand van de VPR van de Bundeswehr, het centrale openbare planningpapier aan, welke doelen op middellange en längere termijn de Duitse militairen vervolgen. De oorloasminister Struck verklaarde de hele wereld tot inzetgebied van de Bundeswehr. “De Bundeswehr heeft intussen ca. 6500 . . . → Read More: 50 jaar Bundeswehr – de "derde aanfoop" van het Duitse militarisme bestrijden!

2005 02

Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005

in Dresden, NPD - successen bij de verkiezingen onder bescherming van de Duit se Staat en geplande nazi-actie op 8 mei in Berfijn:

Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005

Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005 in Dresden, NPD – successen bij de verkiezingen onder bescherming van de Duit se Staat en geplande nazi-actie op 8 mei in Berfijn: Strijd tegen de sterker wordende nazi-beweging! _Strijd tegen de terreur van de Staat!__ “De nazi’s in Duitsland van vandaag zijn in ieder opzicht deel van het Duitse impérialisme. De nazi’s hebben ideologisch sinds tientallen jaren de voorhoede overgenomen, of dat na zichtbaar werd aan het parool Hk ben trots, dat ik een Dititser ben ‘ of de politiek der ‘verscherping van het recht op asiel’, de ‘biätenlanders eriät’ofbij de rehabilitate van de nazi- misdadigers en bij het relativeren van de nazi-misdaden, s tuk voor s tuk namen de andere afdelingen van het Didtse impérialisme deze parolen over en zetten ze in politiek om. Actueelwas de nazi-demonstrade in Dresden tegen de geallieerden, de anti-Hitler-coalitie het diddelijkste bewijs: De 5000 nazi’s Spraken hetzelfde misschien wat drastischer uit, wat ook de 50.000 Didtsnationaal opgehitste ‘normale burgers van Dresden ‘ in hun herdenking-demonstratie tot uitdrukking brachten: De terechte oorlog tegen nazUDuitsland was eigenlijk een groot onrecht en Duitsland werd ten onrechte gebombardeerd! Maar niet alleen ideologisch ook heel robuust zijn de nazi’s voorlopers van het Didtse impérialisme, dat zieh aan de overvallen op vluchtelingen, ja zelfs de nazi-terreur tegen alle door de nazi ‘s als ‘niet Duits ‘ ingedeelde mensen voordoet. Tegelijkertijd geldt: Aanmerkelijk meer mensen kwamen door de organen van de Staat (grensbewaking, uitzettingsacties door de politic enz.) om het leven, als door de overvallen van de nazi’s . . . → Read More: Nazi-demonstraties onder politiebescherming zoals op 13.2.2005

2005 01

Het moderne revisionisme is en blijft het grootste gevaarf "in de actueie situatie is er bijna niets, dat er niet is:

nl-bul-2005-01

Het moderne revisionisme is en blijft het grootste gevaarf "in de actueie situatie is er bijna niets, dat er niet is:

Het moderne revisionisme is en blijft het grootste gevaarf “in de actueie situatie is er bijna niets, dat er niet is: Anarchistische groepen zoals delen der F AU propageren Stalin, (er bestaan plotseling ook “autonome” cornmunisten), die echter de dictatuur van het proletariaat en de communistische partij afwijzen, en gaan dan weer samen met Trotzkistische groepen. Groepen als de MLPD stören niet alleen door penetrante geluidssterkte, die in omgekeerde verhouding staat tot de inhoudelijk-communistische verklaringen, maar gebruiken Stellingen over het “volk” (zoals het in China voor 1949 als arme werkende massa gestreden heeft) op vulgaire en nationalistische wijze, om op pijnlijke manier de meest siechte gewoontes van het “Duitso volk” na te jagen tot”aan “Helau MLPD”. Groepen als de DKP en het “communistische platform in de PDS”, maar ook de KPD-Oost-”Rote Fahne” spreken plotseling over “revisionisme” en denken daarbij niet aan zichzelf, aisof ze met Chroestjow, Bresjnew, Ulbricht en Honecker nooit wat te doen hebben gehad. En zoals ze allemaal meer of minder de “vreedzame weg” ten opzichte van de Duitse staat en de klassevijanden ingeslagen hebben, zo “vredelieven” zijn al deze groepen ineens ook tegen elkaar, ontmoeten elkaaraan “ronde tafels, siuiten “verkiezingsverbonden” en pochen op “eenheid”. En terwijl het daar zo mooi vredelievend toegaat, komen ook zieh eigenlijk als “anti-revisionistisc”he begrijpende groepen zoals de “Arbeiterbund” of de KPD – “Rode Morgen” en wie dan ook nog meer, vergeten alies, wat tot nu toe over revisionisme gezegd werd en proberen zonder communistisch programma en zonder communistische srategie taktisch de “eenheid dercommunisten” in elkaar te . . . → Read More: Het moderne revisionisme is en blijft het grootste gevaarf "in de actueie situatie is er bijna niets, dat er niet is:

2004 04

De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer

nl-bul-2004-04

De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer

De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer “Van 14.10.2004 tot 21.10.2004 staakten de ar beiders van de Opelwerken in Bochum tegen drei gende massaie ontslagen. Deze staking werd zon der en tegen de leiding van de vakbond begonnen en doorgevoerd. De leiding van de IG-Metall en de koningen van de bedrijfsraad bij Opel waren vanaf het begin tegen de zelfstandige stakingsacties. Sa men met de politici van Schartau via Clement tot Schroder probeerden ze de angstvoorde komplete sluiting van het bedrijfdoor de staking aan te wak keren. Ook tegen de intimidatiepogingen van de kapitalisten met het dreigen met schadevergoeding en het dreigen met direct ontslag Melden de arbei ders bij Opel stand. De staking werd 7 dagen met succès tegen de splitsingspogingen van de arbei dersaristocratie uit de vereniging van de bedrijfs raad doorgezet, die het pas op 21.10 gelukt is, in een gemeenschappelijke actie met de kapitalisten en met behulp van de ondemocratisch gevoerde stemming, de staking af te breken. Deze twee leren staan scherp tegen over elkaar: De staking heeft aan de ene kant de grote strijdkracht van de zelf standig strijdende arbeiders aangetoond. Aan de andere kant is ook de enorme kracht van de kalme rende houding van de leiding van de vakbond en zijn apparaat in dienstvan het kapitalisme duide lijk geworden. ” Nadat bekend werd, dat totaal 12.000 arbeidsplaatsen bij Opel in Europa afgebouwd zullen worden, daarvan 3500 in Bochum, traden in Bochum ca.3000 arbeiders in een naar Duits arbeidsrecht illegale staking. ■ De . . . → Read More: De staking en het afbreken der staking bij Opel Een dubbele leer

2004 03

20 jaar na de strijd voor de doorvoering van de 35 unge werkweek verscherpt het Duitse monopoliekapitaal de aanvallen op de arbeids

nl-bul-2004-03

20 jaar na de strijd voor de doorvoering van de 35 unge werkweek verscherpt het Duitse monopoliekapitaal de aanvallen op de arbeids

20 jaar na de strijd voor de doorvoering van de 35 unge werkweek verscherpt het Duitse monopoliekapitaal de aanvallen op de arbeids en levensvoorwaarden van de hele arbeidersklasse De strijd der arbeiders van DaimlerChrysler in Juli 2004 “Met de grootste protestacties van de lautste jaren, korte stakìngen, demonstraties en straatblokkades, streden in juli 2004 tienduizenden arbeiders en andere werkenden van verschillende bedrijven van DaimlerChrysler tegen de aangekondigde verscherping van de uitbuiting door “bezuinigingen van 500 mil. Euro per jaar. Solidariteitsverklaringen waren er niet alleen van het bedrijfspersoneel en vertegenwoordigingen van andere bedrijven in Duitsland, maar ook uit andere landen. Dat alles verontrust niet alleen de heren van DaimlerChrysler, maar ook Bondskanselier Schrbder en de andere politieke pleitbezorgers van het Duitse monopoliekapitaal De burgerlijke media deden veel moeite om de protesten in de bedrijven en op straat helemaal te verzwijgen of als “randnotitie te kleineren. Zeker konden de DaimlerChrysler monopoliekapitalisten ondanks een meer dan twijfelachtige ‘jobgar’antie tot 2012 hun 500 miljoenen rooftocht eerst verregaand doorzetten. Daarbij konden ze zieh eens te meer op de vakbondsleiding en hun apparaat verlaten, die zelfs van zieh uit van te voren een bezuinigingspakket van 180 miljoen had aangeboden. Dat verändert er niets aan, dat tienduizenden arbeiders in een van de belangrijkste concerns van het Duitse monopoliekapitaal voor de hele arbeidersklasse een strijdvoorbeeld tegen de afpersingsen splitsingspolitiek van de monopoliekapitalisten hebben gezet. Belangrijk is om het zonder mooipraterij, vooral tegen het kalmeren, tegen resignatie en capitulatie te stellen. De ervaringen van deze strijd verwijzen naar de noodzakelijkheid en de taken . . . → Read More: 20 jaar na de strijd voor de doorvoering van de 35 unge werkweek verscherpt het Duitse monopoliekapitaal de aanvallen op de arbeids

2004 02

De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme!

Strijd tegen het Duitse chauvinisme!

De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme!

De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme! Strijd tegen het Duitse chauvinisme! “Op deze eerste mei treden acht Oost – en Zui deuropese landen, Estland. Letland, hitouwen, Polen, de Tsjechische Repuhliek, Slowakije, Hon garije, Slovénie, evenals Malta en Cyprus bij tot de Europese Unie, waarmee de EU met 10 stolen uitgebreid wordt. Dat de heersers in Europa de termijn van de uitbreiding van de EU op de eerste mei hebben vastgelegd, de internationale strijd dag van de arbeiderskiasse, is een provocate voor de werkende massa, voor de arbeiders in Duits land en in de andere EU-landen. Ten aanzien van 20 miljoen werklozen, ten aanzien van de voor tgaande verarming, en ten aanzien van de toene mend verslechterende arbeids-en levensomstandi gheden der werkenden in de EU-landen is meer dan duidelijk, dat het imperialistische project van een ‘verenigd Europa’door de heersers over de ruggen en tegen de elementair-sociale belangen van de massa der werkenden doorgezet wordt. Met niet gering mediavertoon vefsiaan de partijen, vertegenwoordigers en Propagandisten van het Duitse impérialisme de kirnst in de laatste maan den in samenhang met de uitbreiding van de EU naar het Oosten en het debat om een Europees wetsvoorstel, het project ‘verenigd Europa ‘ met behulp van het Duitse chauvinisme te bevorderen, om de hégémonie van het Duitse impérialisme, militarisme en revanchisme te verkeimelijken of zelfs meer of minder openlìjk te rechtvaardigen. Wat het Duitse impérialisme bij het bereiken van zijn doelen in twee wereldoorlogen niet gelukt is, bereidt het zieh nu er op voor, . . . → Read More: De uitbreiding van de EU:Strijd tegen de opkomst van het Duitse impérialisme!

2004 01

De moorddadige Duitse ideologie der supermensen bestríjden:

nl-bul-2004-01

De moorddadige Duitse ideologie der supermensen bestríjden:

De moorddadige Duitse ideologie der supermensen bestríjden: Tegen nazi-terreur en discriminatie van mensen met en donkere huidskleur in Duitsland “De Duitse supermensenideologie heeft vele fa ceti en. Met een zekere willekeur worden enkele groepen mensen, die in Duitsland leven, er uit ge grepen, aan de schandpaal gesteld en aangeval len. Dan heeft een golf van antiziganisme, de haat tegen Sinti en Roma (zoals in Rostock 1992) op gang. Dan weer staan antisemitische stereotypen, de haat tegen Joden, op de voorgrond (zoals 1998 naar aanleiding van de rede van Walser, 2002 naar aanleiding van het ‘Möllemann débat’; de antise mitische aanslagen in Lübeck 1995 of Dusseldorf 2000). Daarna wordt misschien de altijd oproep bare ‘christelijk-westelijke kaart ‘tegen mensen uit de Arabische landen te voorschijn gehaald (zoals bij de actuele ‘hoofddoek debatten ‘) of ook het klas sieke chauvinistische koloniaal-racisme tegen mensen met donkere huidskleur (zoals 1991 in Hoyerwerda of1996 in Lübeck), of de hetze tegen vluchtelingen (zoals Mannheim-Schönau 1992) of buitenlanders in het algemeen (in Molin 1992). Werd voor enige jaren door Stoiber (CSU) het parool tegen de ‘rassendoordrenkte ‘ maatschappij ‘ gegeven (wat zijn carriere blijkbaar niet geschaad heeft), daarna hebben de nazi’s in Duitsland nu bij hun moordacties op straat en bij hun brand aanslagen al lang mensen met donkere huidskleur tot hun bevoorrechte doelen verklaard. ” In Duitsland bestaat er een diep geworteld primitief “racisme van alledag”, naast de discriminatie door de Staat en de nazi-terreur tegen mensen met donkere huidskleur. “Alleen de paging de racistische argumenten in details te weerleggen, betekent . . . → Read More: De moorddadige Duitse ideologie der supermensen bestríjden:

2003 04

Solidariteit met de strijd van de werkenden en de uitgebuite massa's van Bolivia!

nl-bul-2003-04

Solidariteit met de strijd van de werkenden en de uitgebuite massa's van Bolivia!

Solidariteit met de strijd van de werkenden en de uitgebuite massa’s van Bolivia! “In dit jaar en nog verbitterder als voorheen zijn de werkenden en uitgebuite massa ‘s in Bolivia herhaaldelijk strijdend, militant en gedeeltelijk bewapend in het strijdperk getreden. Zij zijn in het hete land opgestaan tegen uitbuiting en onderdrukking door het impérialisme, vooral het US-imperialisme, en tegen de eigen heersende Massen die de uiiverkoop van de hulpbronnen van het land in het belang van hun imperialistische heren bedrijven. Na een strijd van vier weken en straatgevechten met de politie en de militairen, na meer dan 70 doden, lukte het, de president ten val te brengen. Nu moet echter weer “rust en orde ” weerkeren. Maar de uitgebuite massa ‘s in Bolivia, met de mijnwerkers vooraan, kennen een tientallen jaren lange traditie van militante en gedeeltelijk ook gewapende strijd. Ze hebben in het verleden bewezen, dat ze zieh noch door terreur en vervolging noch door reformistische kalmering of nationalistische fräsen van de strijd laten afbrengen. De werkers in de tinmijnen, de fabrieksarbeiders en – de arbeiders uit de Steden, de landarbeiders, de arme boeren uit het laagland en de Andes, de Studenten, de verarmde gepensioneerden, de werkloze bewoners van de armenwijken – zijn niet alleen verenigd door de antiimperialistische strijd tegen uitbuiting en onderdrukking door het impérialisme, maar als Aymara en Quetchua ook de gemeenschappelijke strijd tegen nationale onderdrukking en discriminatie. ” Hierna wordt de actuele strijd kort beschreven en op vier punten uitgelegd(…)

2003 03

Met politie, mensen als Zwickel en media zoals "Bild" forceert het Duitse impérialisme het verdergaande fascistische optreden tegen de arbeidersbeweging:

De leiding van de IG-Metall breekt met haar eigen Statuten:

Met politie, mensen als Zwickel en media zoals "Bild" forceert het Duitse impérialisme het verdergaande fascistische optreden tegen de arbeidersbeweging:

Met politie, mensen als Zwickel en media zoals “Bild” forceert het Duitse impérialisme het verdergaande fascistische optreden tegen de arbeidersbeweging: De leiding van de IG-Metall breekt met haar eigen Statuten: het afbreken van de staking zonder eerste stemming! Vier weken lang, van 1. 6. 2003 tot 28. 6. 2003 staakten de arbeiders van de metaal- en electro-industrie in de tariefzones Saksen, Brandenburg en Berlijn (Oost) voor de 35-urige werkweek en het voortbestaan van de reeds afgesloten tariefverdragen. De coliega’s van de staalindustrie siaakten tegelijkertijd een week mee. Deze gerechtvaardigde strijd voor gelijk loon voor gelijke arbeid in Duitsland was allang noodzakelijk. Het moest eindelijk afgelopen zijn, dat er in de zogenaamde nieuwe bondslanden 8,6procent minder geld voor hetzelfde werk betaald wordt. Want de coliega’s krijgen voor 38 uur hetzelfde loon als hun coliega’s in het Westen voor 35 uur. Vanaf het begin werden de stakers met een gigantische hetzcampagne geconfronteerd, niet alleen door de kapitalistische banden, maar ook door de Berlijnse politici en de burgerlijke media. Met hetztirades als: ‘de Duitsers werken bijna 400 uur te weinig’, ‘de regio sterft’, ‘de IG-Metall laat een bloedig spoor na’ werd geprobeerd het stakingsfront te breken. Voor de stakers totaal verrussend en de loch al spaarzaam aanwezige democratische regels binnen de vakbond met voeien tredend (het afbreken van een staking is volgens de IG-Metall reglementen pas mogelijk na een eerste stemming), trad de voorzitter van de IG-Metall Zwickel op 28. 6. 03 na een vergeefse onderhandelingsronde voor de pers en verklaarde de capitulatie van de IG-Metall : . . . → Read More: Met politie, mensen als Zwickel en media zoals "Bild" forceert het Duitse impérialisme het verdergaande fascistische optreden tegen de arbeidersbeweging:

2003 02

50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen!

nl-bul-2003-02

50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen!

50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen! 5 maart 1953 “Wie Stalin in Duitsland openlijk verdedigt, die heeft, voorzichtig gezegd, een probleetn, ofmisschien wel meerdere problemen! Wie zieh posttief over Stalin uitlaat, ziet zieh geconfronteerd met een reusachtige coalitie van alle reactionaire krachten van de burgerlijke partijen tot revisionisten, trotzkisten en anarchisten. En er is bovendien een enorme berg onwetendheid en onbegrip. Ten eerste is er het onbetwistbare feit, dat onder leiding van Stalin de socialistische Sovjet Unie het leeuwendeel daaraan had, dat het nazifascistische Duitsland overwonnen werd, Alleen al om deze reden zouden alle democratische krachten, die het nazifascisme haten, met een gevoel van dankbaarheid en solidariteit zieh ermee bezig moeten houden, waarom Stalin zo verguisd wordt. Bovendien is het onbetwistbaar, dat Stalin als theoreticus van het wetenschappelijk communisme principíele werken heeft geschreven, die voor Studie ter beschikking staan, en tegelijkertijd bijna 30jaar aan de top van de socialistische Sovjet Unie en de communistische wereldbeweging gestaan en meegewerkt heeft. ” Over de overwinning op nazi-Du its land wordt uitgelegd: “Stalin heeft overdrachtelijk gesproken, Hitler z’n nek gebroken … Stalin in Duitsland verdedigen, betekent ook duidelijkheid te verkrijgen over de overeenkomst van Potsdam, het als een democratisch document verdedigen en de schending daarvan aan te kaarten. Stalin zag heel duidelijk, dat na tientallen jaren het Duitse impérialisme zieh weer zou versterken, het Duitse militarisme de kop weer op zou steken en de wereld met nieuwe imperialistische oorlogen zou dreigen. ” Het blijkt, dat Stalin verdedigen betekent, zijn hele bestaande werk te . . . → Read More: 50 jaar geleden stiert kameraad Stalin Stalin in Duitsland verdedigen!

Page 1 of 212