Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Bolivyalı emekçi ve sömürülen kitlelerin mücadelesiyle dayanışma!

tr-bul-2003-04

Bolivyalı emekçi ve sömürülen kitlelerin mücadelesiyle dayanışma!

Bolivyalı emekçi ve sömürülen kitlelerin mücadelesiyle dayanışma!
“Bolivyalı emekçi ve sömürülen kideler bu yıl İçin de bir kez daha ve öncekinden de büyük bir şiddet le savaşçı, militan ve kısmen de sHatdı bîr şekilde harekete geçti. Tüm ülkede emperyalizmin, özel likle de ABD emperyalizminin ve ülke kaynak larım emperyalist efendilerinin çıkarlarına peşkeş çeken yerli egemen sınıfların sömürü ve baskısına karşı ayaklandılar. Polis ve askere karşı dört hafta süren, 70 kişinin öldürüldüğü sokak savaşlarından sonra, devlet başkanım devirmeyi başardılar. Tabii şimdi ‘huzur ve düzen’in geri gelmesi isteniyor. Ne var ki, başta maden İşçileri olmak üzere Bolivya’nın sömürülen İadeleri on yıllardan beri militanca ve kısmen sUahlı bir mücadele geleneğine sahiptir.
Ne terör ve baskıyla ne de reformist uyutmacalar veya milliyetçi lafazanlıklarla mücadele yolundan saptırılamayacaklaruu geçmişte de kanıtlamışlar dır. Maden ocaklarındaki kalay işçileri, kentlerdeki fabrika işçileri, kırsal alan emekçileri, ovaların ve And bölgesinin yoksul köylüleri, üniversite Öğren cileri, yoksullaşmış emekliler ve yoksul mahalle lerinin hiçbir gelir kaynağı bulunmayan sakinleri hem emperyalizmin sömürü ve baskısına karşı an~ tiemperyalist savaşta birleşmiştir, hem de Aymara ve Quechua halkları olarak ulusal baskı ve ayrımcı lığa karşı mücadeleyi sürdürmektedir.” Bundan sonra bildiride güncel mücadeleler kısaca tanıtılarak dört noktaya açıklık getirilmektedir:
“Tüm dünyadaki devrimci güçlerin mücadelesi ne göstermiştir?
Ayaklanmacıların planına göre … La Paz tam bir kuşatma altına alınarak dış dünyadan yautılmalıy dı. Orduya karşı ustaca uyguladıkları bir yıpratma taktiği sayesinde bu hedefe ulaşmayı başardılar. …
Böyle güçlü ve etkili olabilmenin temelinde emek çi ve sömürülen kitlelerin geniş bir birlik oluştur ması yatıyordu….
Büyük bir kahramanlıkla … Bolivyalı emekçi ve sömürülen kitleleler dünyanın devrimci güçlerine basit bir olguyu açıkça göstermiş bulunmaktadır:
Mücadele etmeyen, zaten yenilmiş demektir. Do layısıyla, başlangıçta yenilgi ve kayıplara uğramayı göze alarak da olsa, mücadele etmek şarttır. …
Yani bir kez yenilgiye uğradıysak, yeniden başla mak dışında yapacağımız bir şey yoktur.’ (Engels, “Almanya’da Devrim ve Karşıdevrim”, 1851, Marx-Engels Toplu Eserleri 8, s.5.) Geçmişteki mücadeleler sayesinde çalışan ve sö mürülen kideler, bu alabildiğine keskinleşmîş or tamda ‘sadece kaba kuvvete’ başvurarak ve böylece ‘sokağın baskısı’ndan yararlanarak hükümet kol tuklarına sıçramak isteyen Önderlerin oportüniz mini açıkça kavrayabilmiştir….” Bildiri, Bolivya’daki mücadeleden tüm ülkelerin komünist eğilimli güçleri için çıkan iki temel derse değinerek son bulmaktadır:
“iktidar meselesinin hakkını verebilmek için, bü tün devlet aygıtı silahlı mücadeleyle parçalanmak ve yerine işçilerin diğer emekçiler ve sömürülen İadelerle işbirliği halinde önderlik ettiği halkın de mokratik diktatörlüğünün yeni, devrimci organları geçMlrn elidir; bu yeni yönetim biçimi her şeyden önce eski reaksiyoner güçleri bastırmak ve emper yalist müdahaleleri savuşturmakla görevk’dir.” “Bolivya’daki mücadeleler ayrıca, gerçekten dev rimci, bilimsel komünizme ve Marx, Engels, Le nin ve Stalin’in öğretilerine göre yolunu çizen bir komünist partisinin gerekliliğini de en keskin hat larıyla gözler önüne sermiştir. Sınıf mücadeleleri-(…)

Comments are closed.