Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Bildirinin girişinde şunlar söylenmektedir:

tr-bul-2000-01

Bildirinin girişinde şunlar söylenmektedir:

Bildirinin girişinde şunlar söylenmektedir:
“Ekvator ‘lu işçiler, köylüler öğrencilerle birlikte, Ekvator’daki rejime karşı, haf talarca süren kitlesel ve cesur, dönem-dö nem militan protestolar, grevler ve direniş eylemleri gerçekleştirdiler. Başşehir Quito’da 21 Ocakta, sıkıyönetim rejimine ve askeri ablukaya rağmen kitleler birkaç saatlığına parlamento binasını ve hükü met sarayını işgal etmeyi başardılar. Geli nen aşamada savaşçılar, kendi aralarında görüşmek için, deneyimleri değerlendir mek için ve güç toplamak için geri çekildi ler.
Son haftalarda Ekvator’daki gelişmeler göstermektedir ki, indigen ve afro-ekva torlu nüfusun ulusal baskıya ve kötü mua meleye karşı mücadelesi ile, emperyalist ülkelerin, Ekvator’da özelliklede ABD emperyalizminin baskı ve sömürüsüne karşı gelişen mücadele ile işçi ve köylüle rin emperyalizme bağımlı yerli gericilere karşı toplumsal sınıf savaşımı mücadelesi bütünleşmektedir. Ekvator “daki kitlesel mücadeleler tekrar göstermektedir ki, em peryalistler duruma egemenlikleri sadece görünüştedir ve bu görüntü altında sü rekli patlamalar olmaktadır, zira emper yalist sistem kendi çelişkilerini yalnız başına çözecek durumda değildir. Bu mü cadeleler, dünyadaki sefillerin, artan sö mürü ve baskı karşısında, caniane emperyalist dünya sistemi parçalamnca ya dek muazzam mücadelelere atılacakla rını göstermektedir.
9 Ekvator’daki işçi ve köylülerin mücadelesi, dünyadaki tüm işçi ve köylülere bir müca dele teşkil etmektedir “Militan mücadelelerin ana gelişmeleri’ başlıklı iki sayfalık özel bir bölümde, gelişmeler kronolojik olarak ortaya konmaktadır. Devamla Ekvator’daki egemen sınıfların emperyalist efendileri hakkında bildiride şu tespitler yapılmaktadır:
“… Ekvator’daki ‘Üst tabakalar’ sadece büyük toprak ağaları ve komprador bur juvalardan oluşmamaktadır, bilakis onla rın efendileri emperyalistler de bu tabakaya aittir. Şu durumda kuşkusuz ki, emperyalist sömürücü ve baskıcı güç ola rak ABD emperyalistleri ağırlıktadır… El bette ki Alman emperyalizmi fırsattan yararlanarak, kendisini ABD emperyaliz mine karşı güya “daha iyi” bir seçenek olarak takdim edecektir. O böylelikle, ABD ve diğer emperyalist rakiplerinin zararına kendi etki alanlarını genişletmek istemek tedir. ”
• Ekvator’daki mücadelelerden çıkartılacak dersler “Ekvator’daki işçi ve köylülerin mücade lesi şunu bir kez daha vurguladı: Her mu zaffer devrimin merkezi sorunu, devlet iktidarı ve onun egemenlik organları, öze lliklede onun ordusudur… İktidar sorunu ancak gerici devlet cihazı bir bütün olarak (gerici ordu, polis, idari cihaz, mahkeme ler ve parlamento) parçalanıp, yerine yeni, emekçi ve sömürülen kitlelerle ittifak Ekvator’daki militan mücâdeleler neyi göstermektedir?(…)

Comments are closed.