Menu

  • collapseDeutsch (468)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Almanya'da sınıf analizine bir katkı Kırda Devrimci Perspektif Ne Olmalı?

Başlangıç olarak bildiride şu görüşler yer aldı:

Almanya'da sınıf analizine bir katkı Kırda Devrimci Perspektif Ne Olmalı?

Almanya’da sınıf analizine bir katkı Kırda Devrimci Perspektif Ne Olmalı?
Başlangıç olarak bildiride şu görüşler yer aldı:
“… Almanya gibi emperyalist bir ülkedeki komünist güçler; sosyalizmin ve daha sonra komünizmin inşasının, burjuvazi devrilmeden, burjuva devleti iç savaşla yıkılmadan, bütün gerici güçlerin üstünde proletarya dikta törlüğünün hakimiyeti sağlanmadan; kırda belirli katmanlar en azından tarafsız hale gelmeden, kırda sömürülen işçilerin bir kısmının sempatisi ve hatta desteği kazanıl maksızın, mümkün olmadığını; bütün bunlar sağlanmadan iç savaşın kazanılamayacağını, proletarya diktatörlüğünün kurulamayacağını bilmelidirler.
Kırda dostla düşmanı ayırt edebilmek için, buradaki çalışma ve yaşam biçimlerini ve sınıf ilişkilerini iyi tanımak gerekir… ” l Sosyalist devrimin zaferini hazırlamak için, kırdaki durumu ve yüklediği görevleri açıklığa kavuşturmak gerekir. Buna ilişkin beş neden şöyle sıralanabilir:
“İlk olarak: Bütün sömürgeci ilişkilerden ra dikal bir kopuşu hedefleyen ve Alman empery alizminin proleter devrimle yikilmasi için savaşmak isteyen herkes, bu kopuşun dünyada ve buradaki yaşam şartlarında ne gibi etkilerinin olacagi sorusuyla ilgilenmelidir.
İkinci olarak: Kırda çalışanların durumundaki karmaşıklık, kent ve kır arasındaki çelişki ile de yakından ilgilidir …
Üçüncü olarak: … Komünist parti kırsal kesimde çalışan ve sömürülen kitleleri emper yalist burjuvazi ve gericiliğin kontrolüne asla bırakmamalıdır.
Dördüncü olarak: Kapitalist toplumun burju vazi ve proletarya diye sınıflara bölünüyor olması geniş ölçüde kabul görse bile, prole taryanın bir kısmının toprağa bağımlı oluşu ve kırdaki proletaryanın tarım proletaryası tarafından temsil edileceği çoğu kez göz ardı edilir.
Beşinci olarak: Tarımdaki çalışan ve sömü rülen kitleler önemle ele alınması gereken konulardan biridir… Özellikle iç savaş dönemlerinde -ama kapitalizmin üretim ve paylaşım mekanizmalarının bunalımlı çöküş dönemlerinde de; örneğin Birinci ve ikinci Dünya Savaşlarında ve hemen sonrasında olduğu gibi-, tarımın toplumsal yeniden üretim için hala ne kadar köklü bir temel teşkil ettiği ve kentli sanayi proletaryasinin kirsal nüfusun çoğunluğuyla birliğinin ne kadar önemli bir sorun olduğu biranda ortaya çıkar… Bu yüzden kirin proleter devrimin kalesi haline gelmesi merkezi önemdedir. Çünkü eger kir, burjuvazinin üssü olarak kalacak olursa; kentlerde silahlì ayaklanma başladiginda, burjuvazi kirin çalışan ve sömürülenlerini kentlere karşı harekete geçireceğinden, devrimci bir zafer uzun ömürlü olamaz.,. ” //. Kırdaki sınıf analizine bir bakış Bildiri öncelikle, sınıf analizinin yalnızca istatistiksel bilgilerin eleştirel değerlendirmesiyle(…)

Comments are closed.