Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • expandNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • collapseTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Alman emperyalizminin ilerleyişine karşı mücadele edelim! Alman şovenizmiyle mücadele edelim!

"Bu yd 1 Mayıs'ta sekiz doğu ve güneydoğu Avrupa ülkesi (Estonya, Letonya, Litvarıya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan) ile Malta ve Kıbrıs Avrupa Birliğine katılıyor.

Alman emperyalizminin ilerleyişine karşı mücadele edelim! Alman şovenizmiyle mücadele edelim!

Alman emperyalizminin ilerleyişine karşı mücadele edelim! Alman şovenizmiyle mücadele edelim!
“Bu yd 1 Mayıs’ta sekiz doğu ve güneydoğu Avrupa ülkesi (Estonya, Letonya, Litvarıya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan) ile Malta ve Kıbrıs Avrupa Birliğine katılıyor.
Böylece AB’de on ülke daha yer almış olacak.
Avrupa’nın egemen güçlerinin AB genişleme tarihini 1 Mayıs olarak belirlemesi, yani işçi sınıfının uluslararası mücadele gününe denk getirmesi hem Almanya’da hem de diğer AB ülkelerindeki emekçi kitielere ve işçilere yöneltilmiş bir kışkırtmadır. AB ülkelerinde 20 milyon kişi işsiz durumdayken, yoksulluk giderek artıp yayılmaktayken ve emekçi kitlelerin çalışma ve yaşam koşullan alabildiğine kötüleşmekteyken, ‘Birleşik Avrupa adındaki emperyalist projenin Avrupalı egemen güçler tarafından emekçi kitlelerin temel sosyal çıkarlarına karşı ve yine onların sırtından yürütüldüğü apaçık ortadadır.
Son aylarda Alman emperyalizminin parti, temsüci ve propagandacıları yayın kuruluşlarından bir hayli yararlanarak, AB Doğu Genişlemesi ve Avrupa Anayasası tartışmaları bağlamında ‘Birleşik Avrupa’ projesini Alman şovenizminin de yardımıyla biraz daha Üerletmeyi başarmışlardır. Amaçları, Alman emperyalizmi, militarizmi ve intikamcüığımn egemenlik planlarını gözlerden gizlemek, hatta belki az veya çok açık bir şekilde haklı göstermektir. İki dünya savaşında da hedeflerine ulaşamayan Alman emperya lizmi, şimdi yeniden bu eski hedefleri gerçekleş tirmek peşindedir: Avrupa’ya egemen olmak ve bunu dünya egemenliği planlarının tayin edici adımı yapmak.” Bildiride önce Alman emperyalizminin “dün ya egemenliğini hazırlama ve ilerletme için üçün cü girişimi” çoktan başlatmış bulunduğu ortaya konmaktadır. Ne var ki, sömürünün şiddetlen mesi yüzünden Almanya’da da büyük grevler ve kitle mücadeleleri başlayacaktır. Alman em peryalizmi buna karşı hazırlıklarım yapmıştır:
“Askeri örgüt ve polis, öncelikle ‘terörizmle mü cadele’ kisvesi altında, daha da büyütülüp güç lendirilmektedir. ‘İç karışıkları’ bastırmak için Federal Ordunun da kullanılması, giderek daha açık bir şekilde tartışümaktadır. Bir yandan da, gayet iyi koordine edilmiş bir propaganda aygıtı devreye sokulmuş, etküerini ‘sol’ çevrelere kadar yaymıştır. Bu propaganda çalışmalarının amacı, bugün varolan ya da gelecekte ortaya çıkacak kitle hareketlerini manipule edip yanlış hedef lere yöneltmek, Alman emperyalizmi ve Alman şovenizminin dümen suyuna çekmektir.” Alman Şovenizminin çeşitlemeleri Bildiri Alman emperyalizminin sürdürdüğü propaganda için halkın farklı kesimİerine hitap eden farklı kuruluşlardan yararlandığını vurgulamaktadır.(…)

Comments are closed.