Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

Actuele aspecten van Lenins publicatie "Matérialisme en empiriocriticisme":

Tegen de filosofie van de leugenaas "Er bestaat geen waarheid" Weten in plaats van geloven "In 1909

Actuele aspecten van Lenins publicatie "Matérialisme en empiriocriticisme":

Actuele aspecten van Lenins publicatie “Matérialisme en empiriocriticisme”:
Tegen de filosofie van de leugenaas “Er bestaat geen waarheid” Weten in plaats van geloven “In 1909
verscheen een der moeilijkst te bestu derenpublicaties van Lenin: ‘Matérialisme en em pirlo riticisme ‘. Naast de woordenwisselingen over de specifieke vakkennis met Duitse en Russische fi losofen, die nu bijna niemand mee kent, en de zo genaamde “religieuze Marxisten” in de rijen van de Bolsjewieken zelf, was dezpublicatie in de kern en onder de voorwaarden van de tsaristische dic tatuur vooral een aanklacht tegen het opkomende opportunisme en revisionisme.
De burgerlijke Ideologen, -van beroep wetens chappers, hadden zieh aan het werk gezet, om de werkelijke wetenschap, he wetenschappelijk com munisme, te bestrijden. Dat bleef niet zonder ui twerking. De beslissend truc was – daarbij terug grijpend op de Duits-Pruisische filosoofKant – on der de vlag “kritisch te zijn ” – wetenschap en we tenschappelijke waarheid over het algemeen, objectieve waarheid, objectieve wetmatigheden en daarmee ookplanmatige politieke strijd te looche nen.” Eerst houdt het pamflet zi h bezig met drie reactionaire speculaties, waartegen Lenin in zijn publicatie strijdt en die ook nu nog actueel zijn:
Eerste reactionaire speculatie: De waarheid bestrijden, omdat “niet ailes bewezen is” “….concreetgrijptdeze strategie, als b.v. het ont breken van juiste getallen over het vermoorden van Joden i Auschwitz-Birkenau gebruikt wordt, of om reeds nagespeurde getallen te bestrijden of de mas samoordzelf. ” Tweede reactionaire speculatie: De waarheid vooral bestrijden wat we “niet zelf beleefd hebben” “Daarachter Staat de coneeptie, dat er zogenaamd geen generaties overbruggende op de geschiedenis gevestigde waarheid, onafhankelijk van de erva ring van elke mens apart zou zijn. Dit primitieve empi ‘sme en pragmatisme…. heeft een verbazing wekkende werking ver boven ons voorbeeld van de loochening der volkerenmoorden in de nazitijd uit.” Derde reactionaire speculatie: De waarheid bestrijden, omdat men “de wetenschap toch niet kan vertrouwen” Wetenschappelijke strijd over de kennisstand wordt benut om wetenschappelijke kennis in z’n totaliteit in twijfeltetrekken.
“Onder verwijzing naar een hele beroepsgroep van hoog betaaldeprofessoren en hun toenemende omkoopbaarheid worden niet deze personen con creet en bewijskrachtig aan de kaak gesteld, maar wetenschappelijke… kennis in het algemeen ” Dit gaat vaak tezamen met een wetenschappelijke gelovigheid als het om anti-œmmunistische “resultateli” gaat.
” Inderdaad gaat het om een fundaméntele vraag in alle theoretische, politieke en ook organisatoris che thema’s: Weten of geloven. ” Waarom heeft Lenin dit boek geschreven?
Na de nederlaag der revolutie in 1905 in Rusland waren er tendensen van resignatie en van verval binnen de revolutionaire beweging.
“Het werd mode om over het te kort schiefen van het Marxisme tepraten… daarbij werdgeprobeerd, de tendens tot verraad aan de principes van de re volutie, de tendens tot kleineren en capitulatie, ook(…)

Comments are closed.