Menu

  • collapseDeutsch (476)
  • collapseEnglish (63)
  • expandEspañol (65)
  • expandFrançais (75)
  • expandItaliano (33)
  • collapseNederlands (28)
  • expandOther Languages (8)
  • expandTürkçe (60)
  • expandРусский (20)

50 jaar Bundeswehr – de "derde aanfoop" van het Duitse militarisme bestrijden!

De toekomstplannen van de Duitse militairen:

50 jaar Bundeswehr - de "derde aanfoop" van het Duitse militarisme bestrijden!

50 jaar Bundeswehr – de “derde aanfoop” van het Duitse militarisme bestrijden!
De toekomstplannen van de Duitse militairen:
OORLOG!
“De geschiedenis van de Duitse militairen is gekenmerkt door veroveringsoorlogen, het uit schakelen van de revolutionaire arbeidersbewe ging, ongekende misdaden fegen de bevolking van de gekoloniseerde en overvallen landen, massa moord, volkerenmoord. De tegenwoordige tijdvcm de Duitse militairen in de fase van de consolide ring na de nederlaag van de nazi-fascistische weermacht in 1945 mı: hombardementen op Ser vie in 1999 – nog gemeenschappelijk met Enge land en de USA- “voraustrupps” in meer dem een dozijn landen, hezettingspoliliek in Afghanis tan en op hei staatsgebied van Ex-Joegoslavie’, ontegenzeggeüjk perspectieven naar binnen toe:
de ontwikkeling van een effectief burgeroorlog leger met het doel, het zekerstellen van het inter ne kapitalisme! En de plannen van het Duitse impérialisme voor de toekomst? Wat zit er ver borgen achter het parool “Hei gebied van inzei is de hele wereldfa en het doel van “ongehinder de toegang” tot markten en grandstoffen in de hele wereldfa? Het antwoord is: de derde aem loop tot de herindeling van de wereld en de we reldheerschappij door imperialistische oorlo gen!” l. De Arichtlijnen in de verdedigingspolitiek (VPR) van 2003 – uitdrukking van de oorlogsplannen van het Duitse impérialisme Het pamflet toont aan de hand van de VPR van de Bundeswehr, het centrale openbare planningpapier aan, welke doelen op middellange en längere termijn de Duitse militairen vervolgen. De oorloasminister Struck verklaarde de hele wereld tot inzetgebied van de Bundeswehr.
“De Bundeswehr heeft intussen ca. 6500 sol daten in andere landen gestationeerd en in ver schillende landen militaire steunpunten opge houwd, in het bijzonder in Afghanistan, Kosovo, in Bosnie en Herzegovina, maar ook in Oezbe kistan of aan de boom van Afrika … wegens de rotane der Soldaten (zijn) alleen sinds 1998 meer dan 100.000 soldatenyin internationale inzet. ” Er wordt aan de hand van citaten uit de VPR aangetoond:
“Dat het niets anders is dan de omschhjving van imperialistische agressies en aanvalsoorlo gen, om b.v. voor het Duitse impérialisme de vrije Atoegang tot grondstoffen en markten te verzeke ren. ” Met verdere citaten uit de VPR worden de volgende doelen van het Duitse impérialisme gestaafd:
■ Eerste doel: Tegen “internationaal terrorisme” en “toenemende migratiebewegingen” “In het vizier van de Duitse miliiairslrategen zijn juist ook de “conßicten” . waarbij zieh de door het Duitse impérialisme onderdrukte en uit gebuite Volkeren tegen hun eilende en tegen hun uitbuiting evenals tegen de uitplundering van hun landen verseifen resp. de miljoenen , die gedwon gen zijn uit hun landen in de imperialistische meiropolen te vluchten. ” Het Duitse impérialisme vreest anti-imperialistische revoìuties:(…)

Comments are closed.